publicerad: 2021  
medium mediet, plural medier i vissa fall äv. media
substantiv
me´dium
1 mittersta del
mediet (av något)
i mediet av juni
spec. om mittersta del av tänkt skala
mediumstorlek
tand­borsten finns i tre hårdhetsgrader: mjuk, medium och hård; kalsongerna finns i tre storlekar, small, medium och large
belagt sedan 1765; av lat. med´ium (plur. med´ia) 'mitt; medel­väg', till med´ius 'som är belägen i mitten'; samma ord som mid-; jfr ur­sprung till moatjé
2 något ålderdomligt medelvärde
aritmetiskt medium vanligt medel­tal eller genom­snitt
geometriskt medium ett medel­värde som i det enklaste special­fallet är lika med kvadrat­roten ur produkten av två talgeometriska mediet av 2 och 8 är 4
belagt sedan 1752
3 verbform som ut­trycker en betydelse som varken är aktiv eller passiv i vissa språk, bl.a. grekiska
belagt sedan 1837
4 substans som fysikaliskt skeende försig­går i
ljusets hastighet i olika medier
belagt sedan 1822
5 vanligen plur. och i sms kanal för informations­spridning t.ex. press, radio etc.
JFR media
etermedium; massmedier
frågan har upp­märksammats i både svenska och internationella medier; en skandal­omsusad person som ofta var ute och valsade i medierna; före­taget satsar mycket på att få upp­märksamhet i media
belagt sedan 1964
6 person med (på­stådd) förmåga att komma i förbindelse med ande­världen vanligen i till­stånd av trans
ett spiritistiskt medium
belagt sedan 1862
Mediet är budskapet. Efter en slagords­mässig formulering av den kanadensiske massmedieteoretikern Marshall McLuhan (1960-talet)