SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föl`ja verb följde följt, pres. följer följ·er1ofta med partikelnefter förflytta sig längs den väg eller bana som just tagits av ngt framför­varande for­don, ngn varelse e.d. NollJFRcohyponymförfölja de följde rymlingen i spårenpolisen följde efter den mystiska bilenäv.förflytta sig längs en viss existerande sträckning det är bara att följa stigenibl. i fråga om tänkt rörelse (äv. om icke-levande före­teelse)hon följde dem med blickenvägen följer älven ett gott styckeibl. med ton­vikt på in­bördes ordningNN gick i mål som etta, tätt följd av ONäv. bildligt, spec.handla på samma sätt som ngn tidigare gjort el. före­skrivit om USA devalverar väntas an­dra länder följa efterNN gick och lade sig, och snart följde de an­dra hans exempelspec. äv.handla i enlighet med följa lagens bok­stavfölja sitt sam­vetefölja instruktionenfölja ngn/ngt, följa efter (ngn/ngt)följa med strömmense1ström 1 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. fylghia; av o­visst urspr. 2ofta med partikelnmed förflytta sig till­sammans med ngn, ofta som sällskap e.d. komm.trafik.JFRcohyponymledsagacohyponymeskorteracohyponymåtfölja jag följer dig till buss­hållplatsenfölj med till det glada Paris!alla löparna kunde inte följa med i det hårda tempotäv. bildligt med avs. på intresse­områdehålla sig under­rättad om följa den senaste ut­vecklingenfölja med i den aktuella debattenfölj med på lektionerna så går det bättreäv. med avs. på tanke­banorförstå hon kunde inte följa hans resonemangäv. om före­mål e.d.vara bi­fogad med tidningen följer en bi­lagafölja ngn/ngt (till ngt), följa med (ngn) (på/till ngt), följa med (ngt)sedan 1000-taletrunsten, Karlevi, Öland (Nilsson)runform fulkþu (pret.) 3in­träffa vid nästa punkt eller av­snitt i tiden om händelse etc. i förhållande till annan, an­given händelse el. tid­punkt tid.o­lyckorna följer slag i slagen vecka i Leningrad följs av en vecka i Moskvaspec. i ett fast ut­tryckfort­sättning följer (i nästa nummer)äv. om personträda i funktion närmast efter ngn annan NN följdes av ON som parti­ledarefölja (ngn/ngt)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)4enligt tanke­lagarna nöd­vändigtvis upp­komma ur aktuella förut­sättningar, tidigare slut­satser etc. fil.av resonemanget följer att ...av det faktum att han har gjort fel följer inte att han bör av­gåfölja av ngt/SATSsedan 1528Subst.:följande Jag kan ej följa dig dit ingen blivit följd jag måste stanna här jag går på vägen av och an och jag lyssnar till höstens tunga vågor.Elsa Grave, Till det döda barnet (ur Bortförklaring, 1948)