publicerad: 2021  
naturlig naturligt naturliga
nat·ur·lig
adjektiv
natu´rlig
1 som finns i eller upp­kommer ur den ur­sprungliga, om­givande verkligheten enl. dess inne­boende lagar; om före­mål och före­teelser som inte fram­ställts el. före­skrivits av människor
naturligt ljus; en naturlig hamn; sjöns naturliga fauna; naturligt käll­vatten; den naturliga radio­aktiva bakgrunds­strålningen; klippan bildade en naturlig län­stol; människans naturliga förut­sättningar för tal; en naturligt upp­kommen kreatursras (adverbial)
ofta om skeende som (helt) styrs av naturens lagar
naturlig befruktning; naturlig förlossning; naturliga ålders­krämpor; dö en naturlig död
äv. något ut­vidgat
det finns säkert en naturlig förklaring till att hon inte är hemma
det naturliga ur­valet se urval
i naturlig storlek se storlek
naturlig av­gång se avgång
naturlig dotter (till någon) se dotter
naturlig son (till någon) se son
naturliga fiender se fiende
naturliga tal se tal
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska naturliker
2 som fram­står som själv­klar med hän­syn till de rådande om­ständigheterna; spec. om person el. före­teelse som fyller viss funktion eller dylikt
naturlig (för någon) (att+verb)
en naturlig följd­fråga; av naturliga skäl ville han inte ut­tala sig om sin med­sökande; nu­varande vice­ordföranden är den naturlige kandidaten till ordförandeposten; biblioteket har blivit den naturliga samlings­platsen för de studerande; naturligt nog ville hon gå hem (adverbial)
äv. som på ett själv­klart sätt upp­kommer ur de egna, grund­läggande egenskaperna
känna en naturlig gemenskap; han har en naturlig auktoritet; musiken in­går som en naturlig del i före­ställningen
belagt sedan 1541
3 fri från konstlade spärrar och hämningar om person el. beteende
naturlig (mot någon)
naturlig sensualism; naturlig nakenhet; naturliga kontakter mellan människor; han har svårt att vara naturlig bland folk han inte känner; skratta naturligt (adverbial); um­gås otvunget och naturligt (adverbial)
belagt sedan 1766