publicerad: 2021  
se över såg sett, presens ser
verb
se ö´ver
äv. fast sammansättn., se överse ut­föra snabb eller över­gripande granskning av
någon ser över något/sats
någon ser över något
någon ser över sats
se över läget; se över klubbens finanser
ofta i politiska samman­hang, gärna med an­tydan om före­stående förändring
om reformen har gynnat de rika bör den ses över
belagt sedan 1496 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska sea ivir
se överöversyn