publicerad: 2021  
1under
preposition
un´der
1 i eller till ett läge i riktning ner från den aktuella punkten, ytan etc.; ibland beträffande tämligen obestämt läge el. med bi­betydelse av förflyttning i våg­rätt led
MOTSATS 2ovan, 1över 1 JFR 1under 2
underkäke; undersäng
krypa under staketet; familjen som bor under dem
ofta mer el. mindre bildligt
bo under samma tak; samla allt under en hatt
äv. med ton­vikt på trycket el. bördan av något (ofta bildligt)
golvplankorna sviktade under tyngden; han dignade under bördan
äv. med bi­betydelse av att vara före­mål för viss verksamhet, sär­skilt våld eller dylikt; vanligen bildligt
frihets­drömmen krossades under militärens stövlar
ofta beträffande läge som upp­fattas som lägre, i verkligheten el. enl. konvention
texten under bilden; öarna under vinden
spec. beträffande värde eller dylikt; ofta på någon skala
filmen är förbjuden för barn under elva år; hon väger nog under 50 kg; temperaturen blir under den normala; före­ställningen låg långt under ensemblens vanliga nivå
vara (helt) under isen se is
(vara) under vapen se vapen
belagt sedan 1000-talet (runsten, Ludgo, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runformer unt, untiR, fornsvenska undir; urspr. en komparativbildn., 'undre'; jfr ur­sprung till 1undan!!
2 i an­slutning till in- eller under­sidan av visst (täckande) före­mål etc.; ofta i riktning ned­åt från det men äv. all­männare; ofta med bi­betydelse av skyddat el. dolt läge eller dylikt
MOTSATS 1över 2
en varm tröja under jackan; fettet är jämnt fördelat under huden
äv. med ton­vikt på döljande, ofta bildligt
stöld­godset låg gömt under ris och bråte; hela historien sopades under mattan
ofta bildligt, sär­skilt med tanke på döljande
underförstådd; undermening; underton
det ligger nog något annat under (hans upp­trädande)
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 med på­gående genom hela förloppet av viss tids­period etc.; för att an­ge ett om­råde i tiden in­om vilket något gäller, äger rum eller dylikt
under 1800-talet var Sverige ett fattigt land; det regnade var­enda dag under hans semester
äv. i förhållande till an­given verksamhet, process eller dylikt
hon läste ut boken under tåg­resan; en idé som de kom på under arbetets gång
under hand se hand
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
4 i ställning som är beroende av någon el. något som kan ut­öva makt, styrning eller dylikt
MOTSATS 1över 6 JFR 1under 1
han hade hundra man under sig
äv. i förhållande till symbol eller dylikt, äv. bildligt i vissa ut­tryck
strida under blå­gul fana; under nykterhetens baner
äv. i förhållande till någon styrande process eller dylikt vanligen i konstruktion medstå
skolan stod under över­inseende av en inspektor
äv. bildligt, spec. beträffande abstrakt styrning
vara slav under miss­bruket
spec. äv. (försvagat) för att an­ge beroende av något som är (tanke­mässigt) samman­fattande, grund­läggande eller dylikt
detta tanke­fel faller under begreppet cirkel­bevis
äv. all­männare
han gömde sig i en små­stad under an­taget namn
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
5 i eller till läget att vara före­mål för viss behandling etc.
ställa problemet under debatt; de tog saken under allvarligt över­vägande; frågan är under ut­redning
belagt sedan 1430–50 Fem Mose böcker
6 i ett till­stånd av vissa rådande (väsentliga) om­ständigheter etc., ofta styrande
under tystnad; vi förhandlar inte under hot; de arbetade under tids­press
äv. beträffande (en­staka) beledsagande omständighet(er)
de arbetade under protest
äv. beträffande (konkret el. abstrakt) förlopp eller dylikt i en före­liggande process av
den hög­tidliga återinvigningen av kyrkan leddes av då­varande kontrakts­prost under med­verkan av församlingens präster och diakonissa
spec. beträffande under­förstådd process sär­skilt sjö­fart
en segel­båt under spinnaker
under det att medanvaru­huset spärrades av under det att bomb­tekniker under­sökte väskans inne­håll
under tiden se tid
vara under upp­segling se uppsegling
belagt sedan 1346 tillkännagivande utfärdat av kung Magnus om inrättande av en kunglig nämnd (Svenskt Diplomatarium)
7 i vissa ut­tryck i och med åberopandet av viss an­given an­ledning eller dylikt
under någon före­vändning som man inte kan ta på allvar
belagt sedan 1546
2under
adverb
un´der
1 i eller till ett läge i riktning ner (från något)
MOTSATS 1ovan 1
låt inte stövlarna blöta ner golvet utan lägg en tidning under!
ofta bildligt
skriva under (ett dokument); hon strök under vad NN sagt
spec. för att an­ge ogynnsamt läge eller dylikt
laget har legat under hela första halv­leken
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska undir
2 i an­slutning till in- eller under­sidan (av något)
MOTSATS 1ovanpå
hon hade ingen­ting på sig under
ofta bildligt
när NN ut­talar sig på det sättet undrar man vad som ligger under
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
3 i vissa ut­tryck till sitt slut som existerande el. fungerande enhet
far­tyget gick under i en storm; han gick under i spritmissbruk; hon dukade under för sjukdomen
belagt sedan 1636
3under undret, plural under, bestämd plural undren
undr·et
substantiv
un´der
märklig händelse som verkar strida mot förnuft och natur­lagar och där­för ges en över­naturlig förklaring; särsk. i religiösa samman­hang men äv. all­männare; mest om positiv händelse
göra under; när han stötte staven i klippan skedde ett under och klart vatten strömmade fram; för en kristen är adventstiden en väntan på det stora undret
ofta försvagat el. som över­drift
rymd­färjan är ett teknikens under; staden und­gick förstörelse som genom ett under
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska under 'undran; beundran; under'; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.
Under över alla under,
höga, outgrundligt stora!
Ulvens klyfta blev ej ditt hem,
ej det mörka havets djup.
Född blev du att vandra
i den gyllne människo­leken. Verner von Heidenstam, Undret (i Nya dikter, 1915)