SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hand substantiv ~en händer [hän´d-] hand·en1armens av­slutande, lätt böj- och vridbara del med många grund­läggande funktioner: att gripa, hålla, bearbeta, ge tecken, hälsa m.m. med.handflatahandklappninghandskrivenhögerhandtvätta händernahan höll boken i handenhon knöt handen i protestde gick hand i handstå på händernahälsa med höger handhan tryckte hennes hand till av­skedhan kysste henne på handenofta mer el. mindre bildligt, med stark ton­vikt på ngn av grund­funktionernaen hjälpande handingen lyfte en hand för att hjälpa hennesitta med trumf på handkomma i goda händerlåta till­fället gå sig ur händernaspec. med an­tydan om kraft, kontroll el. maktutvecklinghon regerar institutionen med fast handhan lyfte sin hand mot sin egen farhan har situationen i sin handspec. äv. med ton­vikt på bearbetningsfunktionentröjan är sydd för handen ur­makare måste vara lätt på handende renoverade huset med varsam handibl. i symbolisk an­vändning om personut­skrift med rättelser av annan handbra in­satser på alla händerbe/anhålla om ngns handfriaom manefter två år till­sammans bad han om hennes hand bära hand på ngnbegå vålds­handling mot ngnenligt lag får föräldrar inte bära hand på sina barn börja med två tomma händerstarta utan pengarhan började med två tomma händer och byggde ett stort och mycket framgångs­rikt bo­lag den vänstra handen vet inte vad den högra görkommunikationen bristerdet är uppenbart att den vänstra handen inte vet vad den högra gör i deras före­tag få fria händerfå frihet att handla som man villregissören till­delades en generös budget och fick dess­utom fria händer få/mötas av kalla handenhelt bli av­visadmycket talar för att kraven på arbetstids­förkortning kommer att få kalla handen ge med den ena handen och ta med den andraskenbart vara generös men i verkligheten se till att kompensera sig för sin gåvamånga äldre kände sig svikna efter en bidragsreform där man verkade ge med den ena handen och ta med den an­dra ge ngn fria händerlåta ngn handla efter eget gott­finnandehon gav honom fria händer att agera ge ngn kalla handenvara helt av­visande mot ngnde an­sökte om kompensation för förseningen men flyg­bolaget gav dem kalla handen ge vid handenvisaanalysen ger vid handen att en tredje­del av in­vånarna motionerar för lite gnugga händernavisa tydlig belåtenhethennes fram­spelningar fick fin­smakarna att gnugga händerna av förtjusning göra ngt med vänster handgenom­föra ngt utan att göra sitt bästahan tycks inte sär­skilt intresserad och sköter upp­draget med vänster hand ha blod på händernaseblod ha god hand med ngn/ngtsköta ngn/ngt braredan som barn hade han god hand med djur ha händerna fullavara mycket upp­tagenmed en mängd olika sakerhan bad om hjälp men alla runt honom på­stod sig ha händerna fulla ha ngt till handsha ngt in­om räck­hållvill man knyta kontakter är det bra att ha sitt visit­kort till hands ha tummen mitt i handensetumme hamna/komma i orätta händerhamna hos ngn o­lämplig personpå grund av slarv hamnade hemlig­stämplat material i o­rätta händer handen på hjärtat!upp­riktigt sagt!som uppmaning el. vädjan till ngnhanden på hjärtat – till­bringar du för mycket tid fram­för datorn? hyra i andra handhyra av den ordinarie hyres­gästenhon hyrde en lägenhet i an­dra hand efter­som det var så svårt att få ett förstahands­kontrakt i andra handsom an­dra alternativfrämst är det en konstnärlig film och i an­dra hand en politisk i första handfrämst, viktigastpatienter med diabetes bör i första hand kostbehandlas i sista hand1som sista alternativav­fall ska i första hand åter­användas, där­efter materialåtervinnas eller förbrännas för att i sista hand deponeras, det vill säga läggas på sop­tipp 2egentligen, yttersti sista hand är det regeringen som av­gör frågan klappa (i) händer(na)applåderapubliken upp­manades att inte klappa händer mellan styckena kunna räknas på ena handens fingrarsefinger kunna ta varandra i handvara av samma (betänkliga) sortom personeri fråga om auktoritär ledar­stil kan de ta var­andra i hand leva ur hand i munleva så att man klarar sig för till­fället men utan lång­siktig planeringför att vara en man som lever ur hand i mun har han tämligen lyxiga vanor ligga nära till hands vara när­liggandemed Oslo som hemma­hamn ligger det nära till hands att segla längs den svenska kusten lägga en död hand över ngt under­trycka ngtkärn­kraften har tidigare lagt en död hand över ut­vecklingen in­om energi­försörjningen lägga sista handen vid ngtfull­borda ngtjust nu lägger hon sista handen vid en novell­samling som ska komma ut i höst med handen i kakburkenpå bar gärningkassörskan sparkades direkt då hon ertappades med handen i kak­burken med varm handmed glädjehan över­lät med varm hand ordförande­klubban till sin efter­trädare ngns högra hand ngns närmaste med­arbetarehan är produktions­ledare och regissörens högra hand passa som hand i handskesepassa 3 peka med hela handen peka på ett demonstrativt och själv­medvetet sättman behöver inte peka med hela handen och köra med folk för att få respekt på egen handutan hjälp eller sällskapregissören sägs ha bekostat hela filmen på egen hand; hon reser helst på egen hand på fri handutan hjälp­medelel. förberedelsehon kunde teckna perfekta cirklar på fri hand på tu man hand(med endast två personer) i förtrolig sam­varode åt en skaldjurssupé på tu man hand; var­annan vecka träffades elev och mentor på tu man hand för upp­följning skaka handhälsa genom att ta ngns höger­hand i sinde skakade hand och presenterade sig släppa vad man har för händer(na)släppa allthan släppte vad han hade för händer och skyndade till bussen spela ngn i händerna(o­frivilligt) verka till ngns för­delsplittringen in­om oppositionen spelade regeringen i händerna spotta i händernasamla krafter för en in­satsdet var bara att spotta i händerna och sätta i­gång med stor­städningen ta hand om ngn/ngtå­ta sig att an­svara eller sörja för ngn/ngtvill du ta hand om mina blommor när jag är bort­rest?; de turades om att ta hand om var­andras barn ta i handhälsa genom att fatta ngns handhon tog varje elev i hand och önskade var och en ett långt och härligt sommar­lov ta lagen i egna händerse1lag 1 ta saken i egna händersesak 3 ta sin hand ifrån ngn/ngtsluta att bry sig om att an­svara för ngn/ngturspr. bibl.tidningens ledning tog till slut sin hand i­från den kontroversiella journalisten ta skeden i vacker handsesked 1 två sina händerförklara sig fri från an­svar eller delaktigheturspr. bibl.ledningen för nöjes­parken tvådde sina händer efter o­lyckan med åk­attraktionen och skyllde på ett konstruktions­fel vara för handenföre­ligganågra rekryterings­problem verkade inte vara för handen vara i händerna på ngn/ngtvara i ngns/ngts maktden norra delen av ön var i händerna på rebellerna vara som en omvänd handse4vara 2 vrida sina händervara ut­om sig av förtvivlande vred sina händer när de fick veta att de skulle bli vräkta sedan 1000-talet (som till­namn)runform hantaR (gen.), fornsv. hand; gemens. germ. ord av dunkelt urspr.; ev. besl. med gotiska hinþan ’fånga’; jfr hända, händig 2i ett par ut­tryck sida i förhållande till hur personen etc. naturligen tänks stå Nollnär man kommer fram till torget har man dom­kyrkan på höger handsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)3upp­sättning spel­kort hos viss spelare vid kort­spel spel.sanghandsvarshandNN hade en stark hand och inviterade där­för till slamäv. om den upp­sättning kort som från början är spel­förarensMOTS.antonymträkarl spel­föraren ville komma in på handen för att slå en maskfull handupp­sättning spel­kort med tre kort i en valör och två kort i en annansärsk. i pokermed full hand vann hon över mot­spelaren som bara hade ett par sedan 19294i vissa ut­tryck på­gående förlopp Nollunderhandsbeskedefter handallt­eftersom tiden gårrederiets äldre far­tyg har bytts ut efter hand under handmedan saken än­nu inte är av­gjord eller ut­reddunder hand fick de information om bygget av de nya lägenheterna sedan 1640Så kall ni är om handen, låt mig värma den i min.Ur G. Puccinis opera La Bohème (1896)