SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1hem´ substantiv ~met, plur. ~, best. plur. ~men hemm·et1stadig­varande bo­stad för viss person, familj e.d.; ofta med tanke på den personliga karaktären hos in­redningen etc. hush.JFRcohyponym2bo 1 hemarbetehemmiljöin­reda hemmetatt sköta hemmet var nästan ett heltids­jobbhan ville skapa ett hem för dem bådastudent­lägenheten kändes inte som ett riktigt hem för demofta mindre konkret, med ton­vikt på gemenskapen mellan de sam­boendebarndomshemföräldrahemhan växte upp i ett gott, varmt kristet hemefter moderns död upp­löstes hemmetäv. bildligt om hem­trakt, hem­land e.d.ofta ngt högt.folkhemSverige, vårt hem på jordenhemmets lugna vråsevrå sedan 1000-taletrunsten, Vallby, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform em, fornsv. hem ’bostads­ort; hem; värld’; gemens. germ. ord av dunkelt urspr. 2ofta i sammansättn. institution för vård eller service som även fungerar som (till­fällig eller stadig­varande) bo­stad samh.studenthemvilohemålderdomshemde besökte far­far på hemmetett hem för narkotika­missbrukarei sammansättn. äv. utan (el. med mycket till­fälligt) boendedaghemvandrarhemsedan 1850
2hem´ adverb till hemmet el. hem­orten, hem­landet e.d. spel.MOTSATSantonymbort sese1hem 1 hemförlovahemsändninggå hem och ätahan längtade hemvi skickar hem varorna med budhon har kommit hem efter tre år i ut­landetäv.till förråd eller normal förvarings­plats ta hem ett parti varor (till affären)ta hem seglenta hem skotetspec. i kort­spel, i ut­tryck för att man lyckats ta det an­tal spel man å­tagit sig att taspela hem kontraktetgå hem i 3 sangkontraktet gick hemäv. bildligt (ofta med an­knytning till kort­spel) i ut­tryck för lyckat resultatta hem speletskämtet gick hemhut går hemsehut kunna hälsa hemse2hälsa 2 ro hem ngtse2ro sopa hem ngtse1sopa sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenurspr. böjnings­form av 1hem