SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
information [-∫o´n] substantiv ~en ~er in·form·at·ion·en1(med­delad) mängd fakta vanligen av mer el. mindre exakt slag af.databehandl.komm.JFRcohyponymupplysning 2cohyponymunderrättelse informationscentralinformationsflödeinformationsfolderinformationskällaturistinformationge korrekt informationsprida informationut­byta informationen tabell som ger många nyttiga informationeräv. om plats e.d. där upp­lysningar lämnaspersonalen i informationen hän­visade dem till kund­mottagningenäv. om viss faktamängd som inte (för till­fället) har med­delats el. ska med­delassärsk. som term in­om data­behandling och liknande vetenskaperinformationsbehandlinginformationen finns lagrad på magnet­bandinformation (om ngn/ngt/SATS) (till ngn)sedan 1624av lat. informa´tio ’förklarande’; till informera 2inre struktur som reglerar viss process särsk. om cellernas molekyl­struktur som bestämmer arvs­anlagen biol.tekn.genetisk informationäv. all­männareinformationen på skiv­spåretsedan 1950-talet