SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1land substantiv ~et länder [län´d-] land·etom­råde som ut­gör en själv­ständig politisk enhet geogr.samh.JFRcohyponymstat 1cohyponymnation 1cohyponymrike 1 landsdellandskamphemlandvårt av­långa landfjärran länderfolk­rika ländervarmare länderi ett främmande landtjäna sitt landflytta till ett annat landin­om landets gränserlandet har bytt namn och politiskt system sedan 1980-taletäv. om del­stat i federationde tyska länderna, t.ex. Bayerndet heliga/förlovade landet(namn på) Palestinahon gjorde en pilgrims­resa till det heliga landet ett land som flyter av mjölk och honungett bördigt, väl­signat landurspr. bibl.om­rådet har så frodig grönska att det verkar vara ett land som flyter av mjölk och honung fara/resa/åka land och rike runt fara om­kring (i ett land)hon åkte land och rike runt och förkunnade sin lära ingen blir profet i sitt eget landseprofet ingen mans landom­rådet mellan strids­linjernasom ingendera sidan behärskarde lade ner sina vapen och möttes mellan skytte­gravarna i ingen mans land ○ äv. all­männarehan tyckte att han befann sig i ett ingen mans land mellan barndom och vuxen­värld sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Turinge, Södermanlandrunform lanti (dat.), fornsv. land; gemens. germ. ord; ev. urspr. bet. ’öde, o­uppodlat land’ och besl. med 1linda 2 Jag längtar till landet som icke är, ty allting som är, är jag trött att begära.Edith Södergran, inledningsraderna till Landet som icke är (i den postuma diktsamlingen med samma namn, 1925)
2land substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en land·etbegränsat stycke jord för odling i mindre skala trädg.jordgubbslandkökslandpotatislandträdgårdslandgräva i landetrensa (i) landetsedan 1526se 1land
3land substantiv ~et land·et1fast mark sjö.SYN.synonymfastland landdjurlandhöjningland i siktebefinna sig på torra landfärdas till lands och till sjösshan gick i land 1925 efter flera år till sjöss(i/på) land, till landsgå i land med ngtklara av ngthon gick i land med upp­satsen tack vare ett stipendium på 10 000 kronor nu går skam på torra land!seskam ro båten i landsebåt ro i land (med) ngtlyckas full­följa ngttill ett gott resultathon har alla förut­sättningar att ro i land projektet veta hur landet ligger veta hur saker och ting förhåller sighon vill veta hur landet ligger innan hon bestämmer sig sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagense 1land 2vanligen best. f. om­råde utan­för tät­orter vanligen antingen o­rört el. dominerat av jord­bruk geogr.SYN.synonymlandsbygd bo på landethon var från landetpå landet är livet inte så stressigtibl. med spec. syftning på sommar­stuga e.d.de ska resa till landet på vecko­slutetngn gång äv. i obest. f.en fjällgård i väg­löst landvi ska ut till vårt land till helgen(på/till) landetkusinen från landetsekusin sedan början av 1300-taletSkåne-LagenLängtan till landet.Titel på sång (”Vintern rasat ut bland våra fjällar”) av Herman Sätherberg (i Jägarens vila, 1838)