SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ligg`a verb låg legat, pres. ligger ligg·er1vila med den största ytan mot under­laget om varelse el. före­mål NollJFRcohyponym2stå 1cohyponymsitta 1 liggfåtöljliggplatsliggsoffaliggstolligga på golvetligga i sängenligga på ryggligga på magentidningen ligger på stolenmössan ligger på hyllanspec.sova, över­natta han kan ligga i vardags­rummet i nattspec. äv.med prep.med ha sam­lag med ngn ligga med sin flick­vände låg med var­andraofta med försvagad betydelse av (vila och) horisontalitetisen ligger än­nubilen ligger bra på vägenhon ligger begravd på Västra kyrko­gårdenhönan ligger på äggfar­tyget ligger i hamnskeppet ligger för ankarligga (ngnstans) (SÄTT), ligga (med ngn), ligga (för ngn)lagt kort liggerse2kort 2 ligga för ankarse1ankare 1 ligga för dödense2död ligga i startgroparnasestartgrop ligga i stöpslevensestöpslev ligga lågtselåg 1 ligga ngn i fatetsefat 1 ligga (ngn) till lastselast 1 ligga på latsidanselatsidan ligga på sofflocketsesofflock ligga på sotsängensesotsäng ligga på svajsesvaj ligga skedsesked 1 ligga till grund för ngtse2grund som man bäddar får man liggasebädda 1 sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform likia, vanligen övrig runform likr (pres.), fornsv. liggia; gemens. germ. ord, besl. med lat. lec´tus ’säng’; jfr 1lag,2, läge, läger, lägga 2vara belägen i visst om­råde NollMalmö ligger i Skånedom­kyrkan ligger vid torgetäv. om natur­företeelser o.d.dimman ligger tät över sjönäv. i fråga om tidsförhållandenhändelsen ligger flera år till­baka i tidenhela livet ligger fram­för henneäv. bildligt i fråga om abstrakta förhållandenfinnas, vara det ligger i deras eget intresse att sam­arbetaden verklighet som ligger i ordet Gudsinne för affärer ligger i släktendet ligger något i vad hon sägerligga ngnstans/TID, ligga i ngt/att+V/SATSligga i framkant(en)seframkant ligga i linje med ngtselinje 1 ligga i luftenseluft 1 ligga i läse1 ligga i sin lindase1linda 1 ligga i tidensetid 2 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3uppe­hålla sig på viss plats; ofta med an­tytt syfte ligga i fältligga på en bad­ortligga i bak­hållspec. i sam­band med universitets­studierhan låg i Lund i fyra åräv.(för till­fället) ha viss placering vanligen i tävling ligga främsthon ligger på fjärde platsäv. om abstrakta före­teelser, spec. om ärende e.d.vara under behandling hos myndighet e.d. ärendet ligger för när­varande hos regeringenligga ngnstanssedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4för till­fället inte ut­nyttjas eller behandlas Nollvarorna ligger o­såldatvätten ligger i blötspec. i fråga om lantbruksförhållandenjorden ligger i trädaäv. i ut­tryck för förstörelse o.d.staden ligger i ruinerligga (ADJ), ligga (i/för ngt)ligga för fäfotsefäfot sedan 1507Stockholms stads tänkeböcker5av­vakta med att behandla ngt ärende e.d. Nollförlaget har legat länge på manuskriptetregeringen låg länge på utvisnings­ärendetäv. ngt ut­vidgathan låg länge på den sista läsecirkels­bokenligga på ngtsedan 18556vara i verksamhet med ngt Nollligga i under­handlingarligga i skils­mässaligga i hård­träninghon ligger i bitter fejd om ett arvligga i ngtligga i selensesele sedan 1616Subst.:vbid1-228757liggande (till 1 + 3 - 6)