SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lin´je substantiv ~n ~r linj·en1(geometrisk) figur med ut­sträckning i bara en dimension så­väl om upp­ritad som om tänkt linje nog­grannare definition i mat. samman­hanggeogr.mat.JFRcohyponymstreck 1cohyponym1sträcka 1cohyponymstråle 4 baslinjelodlinjestartlinjetallinjevattenlinjeen hel­dragen linjeen streckad linjetvå parallella linjerdra en rät linjetre punkter som ligger på linjeden kortaste vägen mellan två punkter är den räta linjennorr om en linje mellan Stock­holm och Karlstadspec. om ekvatornpassera linjenspec. äv. om streckliknande fåra i hudenhandens linjerde fina linjerna kring ögonenibl. äv. om böjd el. krokig en­dimensionell figuri sammansättn. kroklinjespirallinje(i) linje (med ngt), en linje (från ngt) (till ngt), en linje (mellan ngra)ligga i linje med ngtöverens­stämma med ngtföre­tagets resultat ligger i linje med analytikernas prognoser vara inne på samma linjeha samma stånd­punktskol­ministern vill in­föra ett nytt betygsystem och många lärare är inne på samma linje sedan 1621via ty. av lat. li´nea ’(med en lin­tråd dragen) rät linje’, till li´num ’lin’; jfr lin, linjal 2formering av grupp med enheterna bred­vid var­andra mil.JFRcohyponymkolonn 2 for­donen var upp­ställda på linjespec. mil. (äv. mer el. mindre bildligt)försvarslinjestridslinjeplutonen ställdes upp på linjeregementet kämpade i främsta linjenhan lyckades ta sig i­genom fiendens linjer(på) linje, (i ADJ) linjeöver hela linjenför allas vid­kommande, helt och hålletval­beredningens för­slag god­kändes över hela linjen sedan 17033kontur NollJFRcohyponymprofilcohyponymsilhuett landskapets mjuka linjermöblernas enkla och rena linjer(hålla) den slanka linjen(ha) smal kroppsfigursärsk. som resultat av bantninghan har gått in för att hålla den slanka linjen lagom till bad­säsongen sedan ca 1520Peder Månssons Skrifter på svenskafornsv. linia 4studie­väg med viss kurssammansättning in­om gymnasie- och högskole­utbildningen ngt åld., i fackmässiga samman­hang ersatt av ”program”pedag.pol.JFRcohyponymprogram 1cohyponymgren 2 läkarlinjenämneslärarlinjenen tre­årig linjehon kom in på den natur­vetenskapliga linjensedan 18295alternativ för (politiskt) handlande Nollhandlingslinjelinje 3 i folk­omröstningenpartiets linje i EMU-fråganspec. i förhållande till en mot­parthan före­språkade en mjukare linje mot fil­delareUSA krävde en hårdare linje mot Iranlinje (TAL)gå på ngns linjefölja ngns rekommendationertings­rätten gick på å­klagarens linje och dömde samtliga å­talade till lång­variga fängelse­straff sedan 18716sträcka som regel­bundet trafikeras av all­männa samfärds­medel trafik.linjetrafikbusslinjeflyglinjejärnvägslinjelinjen Stockholm–Helsingforsäv. om samfärds­medlet, trafik­företaget e.d.Svenska Amerika­linjenta linje 26 till stationenäv.telefon­förbindelse komma ut på linjenäv. konkret om telefon­ledning, järnvägs­spår e.d.linjearbetedet är något fel på linjenlinje (TAL), linjen (NAMN–NAMN)heta linjenden direkta telefon­ledningen mellan Vita huset och Kremlheta linjen upp­rättades efter Kubakrisen 1962 och existerar fort­farande ○ äv. bildligtefter ut­nämningen ville alla nå henne för att få en kommentar, snacka om heta linjen! sedan 18727släkt­gren släkt.JFRcohyponymgren 1 den manliga linjen av släkten(en viss) linje (av ngt)sedan 17868ett gammalt längd­mått mot­svarande en tion­dels tum åld.mått.sedan 1651Linus på linjen.Titel på tecknad tv-serie som sänts sedan 1970-talet