SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lång adjektiv ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst läng·re1som har stor ut­sträckning i en rums­dimension om före­mål; vanligen med tanke på den horisontala dimension före­målet har störst ut­sträckning i admin.utstr.MOTSATSantonym1kort 1 JFRcohyponymbred 1cohyponym1hög 1 långbänklångsmalett långt repbordet är långt men inte sär­skilt brettlånga ögon­fransarlångt håren lång köibl. äv. (om person, kropps­del e.d.)som har stor ut­sträckning i höjd­led JFRcohyponym1hög 1 han är lång till växtengiraffens långa halsspec. äv.som täcker en stor del av armarna eller benen långa handskarlånga strumporäv. neutralt för att an­ge mått i viss riktningmeterlångbordet är en meter långtbli lång i ansiktetseansikte bli lång i synensesyn 5 dra det längsta stråetsestrå få lång näsasenäsa i långa banorse1bana 5 i långa styckensestycke 2 räcka lång näsa åt ngn/ngtsenäsa stå med lång näsasenäsa ta det långa benet föreseben 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. langer; gemens. germ. ord, mot­svarande lat. long´us ’lång’; jfr longitud, longör, 1länga, längd, länge, längta 2som inne­bär (förflyttning över) stort av­stånd utstr.långfararelångpromenadlångtradareen lång resaen lång om­vägde såg honom på långt hålldet är långt till havet från stuganspec. om vissa grenar i löpninglångdistanslånga stafettenlånga häckenäv. med försvagad betydelse av ut­sträckning, oftasom om­fattar ett stort an­tal av ngt en lång rad av vagnaren lång lista med klago­målen lång serie miss­tagvara lång i hjärter ha många hjärterkort på hand äv. neutralt avstånds- el. längdangivandehur långt är det till stan?sträckan var 3 mil långgå den långa vägenseväg 1 inte på långa vägarseväg 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3som har stor ut­sträckning i tiden admin.tid.SYN.synonymlångvarig långlivadlångsintett långt liven lång pauslånga och korta vokaleribl. om tids­period som subjektivt upp­fattas som ut­dragende långa åren i exilgatan har livlig bil­trafik hela dagen långspec. om fram­ställning, skildring e.d.ut­förlig en lång berättelseen lång predikanhan talar all­tid med långa meningarspec. äv. om vissa affärs­transaktionerlång­fristig långa lånlång kreditäv. neutralt tidsangivandefilmen var två timmar långi det långa loppetselopp 4 lång räntaseränta 1 på lång/längre siktse1sikt 1 ärlighet varar längstseärlighet sedan slutet av 1200-taletWestgöta-LagenDet heter han vägrade i det längsta att ge efter, hellre än ... in i det längsta ... . Det senare uttrycket är påverkat av det korrekta uttrycket in i det sista, men tänker man efter ser man att in inte passar ihop med det längsta.