SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
modell´ substantiv ~en ~er mod·ell·en1före­bild för fram­ställning med större el. mindre grad av imitation af.konstvet.JFRcohyponymurtypcohyponymexempel 2cohyponymmönster 1 kyrkan byggdes efter modell av Peterskyrkanmodellen för romanens huvud­person var en väl­känd politikeräv.före­bild för handlande arbets­fördelning och tid­mätning efter industrins modelläv. försvagattyp årsmodellen Volvo av 2004 års modellen spis av äldre modellen hatt modell äldreen modell (för/till ngn/ngt)det är modellenså ska det gå tillvard.folkligt, festligt och full­satt – det är modellen för EM på hemma­plan sedan 1660av fra. modèle; av ita. modello ’före­bild, mönster’; av lat. mod´ulus ’mått; mått­stock’, diminutiv av mod´us ’mått’; jfr modus 2person som av­bildas konstnärligt foto.konstvet.yrk.stå modellteckna efter levande modellhon satt modell för NNäv. om person som fotograferas poserande med (mode)kläderfotomodellarbeta som modellsedan 17303före­mål som efter­bildar annat före­mål vanligen i förminskad skala; för studier, lek etc. af.pedag.modellflygplanmodelljärnvägen modell av staden i skala 1:10000en modell (av ngt)sedan 16474förenklat, å­skådligt tankeschema för beskrivning av komplicerad abstrakt före­teelse vetenskapl.JFRcohyponymteori matematiska modellerBohrs idealiserade modell för atomens upp­byggnadmodeller för klimat­förändringenen modell (för/till ngt)den svenska modellen det svenska bland­ekonomiska systemetden svenska modellen har an­vänts både som före­bild och som av­skräckande exempel i den politiska debatten i an­dra länder sedan 1940