SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mång- förled som om­fattar ett stort an­tal av den före­teelse som fram­går av samman­hanget allmän värderingmångmiljonbeloppmångårigsärsk. (ofta med positiv bi­betydelse) om riklig före­komst av o­lika varianter av viss före­teelse i sam­hälletmångetniskmångkonfessionellmångkulturellmångreligiössedan 1469 (i mång­faldig) SOU; ökad anv. på 1990-taletHeliga Mechtilds uppenbarelserfornsv. mang-