SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1om [åm´] subjunktion 1givet den förut­sättningen att ngt är el. blir fallet NollSYN.synonymsåvidasynonymifall 1 om han kommer, så går jagom vi inte passar oss, kommer räntorna att stigaäv. betr. redan in­träffat möjligt till­stånd el. skeendeskulle den förut­sättningen före­ligga att det såg ut som om hon var illa skadadhan upp­trädde som om han vore diktatoräv. som in­ledning till önske­satserom hon vore här än­då!äv. i absolut konstruktion, för att ut­trycka entusiastiskt in­stämmande e.d.Vill du följa med? ― Om!efter många om och menefter mycket krångelefter många om och men kunde de nya hyres­husen börja byggas inga om och men!inga in­vändningar!inga om och men, gå och lägg er nu ungar! om inte om (hade) varitförut­satt att inte just det hindret hade funnitsom inte om hade varit hade hon kunnat bli vår nya stats­minister om ockseock om änse3än 4 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. um, om; av om­diskuterat urspr. 2huru­vida anv. som in­ledning till frågebisatser NollJFRcohyponymifall 2 vi undrade om han skulle hinna med alltjag vet inte om hon kommersedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
2om [åm´] preposition 1med position i (mer eller mindre sluten) krets runt ngt före­mål e.d. NollJFRcohyponym1kring 1 hon hade bara en tunn scarf om halsenhan hade ett smutsigt bandage om fotenäv. med före­ställning om ömse­sidigheti (god­tycklig) position bland en (större) mängd platser, före­mål etc. passagerarna kastades om var­andra i bussenallt låg huller om bullerungdomarna gick par om parom vartannatsevarannan vara om sig och kring sigständigt försöka ut­vinna (små) för­delarhan är väldigt om sig och kring sig och försöker all­tid göra så många av­drag som möjligt i deklarationen sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Ytterselö, Södermanlandrunform um, fornsv. um, om; gemens. germ. ord, besl. med lat. amb´-, i t.ex. ambulans, grek. amfi-, i t.ex. amfiteater 2i position i riktning runt viss punkt el. visst om­råde Nollbilen står all­deles om hörnetvanligen försvagat utan ngn före­ställning om krökning e.d.i position i en riktning vidare från väster om stadentill höger om sängen stod en byråsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3under loppet av den tids­period som fram­går av samman­hanget Nolltvå gånger om dagenhan sover gott om nätternavi hälsar på var­andra en gång om åretsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4efter förlöpandet av viss tids­period Nollvi ses om en veckaboken kommer ut om några månadersedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen5med beskrivande av visst inne­håll, ämne etc. Nollomnämnaen roman som handlar om en ung mans ut­vecklingfilmen om den store ton­sättarens liven visa om rosor och näkter­galaren bok om skatte­planeringdet finns många anekdoter om professor NNäv. ngt ut­vidgatpå senare år hand­lade hans liv mest om pengarsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen6i frågan som har (direkt) att göra med det aktuella ämnet NollJFRcohyponym2rörande beslutet om att av­kriminalisera trafik­förseelserett för­slag om betyg från års­kurs 6sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen7med in­riktning på visst mål e.d. Nollbråka om små­sakerslå vad om ngtrösta om ord­förandeskapetvara med och kämpa om guld­medaljernaäv.i vissa ut­tryck med in­gående i viss upp­levelse e.d. vara med om ngt spännandeäv. försvagat, för att an­ge ngt som är före­mål för verksamhetmed av­seende på tveka om riktningensedan 1344stadga utfärdad av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)8till för­mån för den före­teelse som fram­går av samman­hanget Nollvårda sig om sitt ut­seendesedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)9av en storlek som upp­går till ett värde som fram­går av samman­hanget Nollen lägenhet om 106 kvadrat­meteren kaffe­servis om 32 delarsedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagen
3om [åm´] adverb 1i (bågformad) bana förbi i samma riktning som ngt an­givet rörligt före­mål e.d. Nollhan körde om på rak­sträckanäv. ömse­sidigtde gick om var­andra i vimletäv. ut­vidgat med ton­vikt på passerandethan fick upp­leva att många som var yngre gick om honom i karriärensedan ca 1585se 2om 2vanligen i konstruktion med verbetvända i bana som över­går till mot­satt riktning i förhållande till den aktuella NollJFRcohyponymtillbaka 1 de vände om innan de nått halv­vägsvända om i dörrenäv. för att an­ge mot­satt lägei sammansättn. (en) om­vänd (hand)sedan ca 1500Josua bok, Domare boken3på många, (tämligen) jämnt fördelade platser in­om visst om­råde etc. Nollrunt om i landetsedan 18974med förändrande eller förnyande resultat i förhållande till det före­gående, ofta med bi­betydelse av förbättring Nollombyggnadmåla om i hallenklä om till mid­dagengöra om försökethan har arbetat om boken helt och hålletäv.med upp­repat ut­förande av samma handling e.d. omtagningspela om hela stycket från börjanom och om igen med täta upp­repningarradio­kanalen är känd för att spela samma låtar om och om i­gen sedan 15545i vissa ut­tryck med beskrivande (av ngt) Nollvill du inte tala om var­för du gråter?sedan 18156till för­mån (för ngn eller ngt) Nollomtänksamomvårdnadsköta om sin lilla trädgårds­täppahan bryr sig om vad som händer ute i världensedan 1477Skrå-Ordningar