SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1samt adverb tid.jämt och samtsejämt samt och synnerligengenom­gående, utan undan­tagngt åld.de var samt och synnerligen konservativt lagda och tyckte inte om några ny­modiga på­fund sedan 1495 SOU; samt och synnerligen 1547Om djefvulens frestelse (Gerson)fornsv. iämt ok samt; jfr 2samt
2samt konjunktion och där­till även särsk. som sista binde­ord vid upp­räkningar (ofta förtydligande, före­gånget av ”och” i upp­räkningen) NollJFRcohyponymoch 1 violinisterna NN och ON samt alt­violinisten PNsedan 1552av lågty. samt, samet med samma betydelse; nära besl. med sam- och samma