SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sats substantiv ~en ~er sats·en1grammatisk enhet som (normalt) inne­håller subjekt och predikat och som ofta ensam kan ut­göra en grammatiskt korrekt mening språkvet.JFRcohyponymmening 4 satsbyggnadbisatshuvudsatsanalysera en satsen o­fullständig sats som saknar subjekten sats kan vara en sats­del i en annan satsunderordnad satsbi­satsöverordnad satshuvud­satssedan 1695av ty. Satz med samma betydelse, urspr. ’sättande, det som är satt samman’, till setzen ’sätta’; i bet. ’grammatisk sats, läro­sats’ efter mönster av lat. posit´io med samma betydelse 2formellt på­stående som beskriver ett förmodat (vetenskapligt) faktum och som till­sammans med an­dra bildar en teori, lära e.d. i vetenskapliga samman­hangfil.vetenskapl.JFRcohyponymtes grundsatslärosatsen sats som bygger på erfarenhetenden kunskaps­teoretiska sats som säger att själva mätningen på­verkar mät­resultatetspec. om på­stående som kan bevisas med logiska regler, i förhållande till axiom e.d.särsk. mat. och logikJFRcohyponymteorem följdsatsPythagoras’ satshär­leda en sats från axiomenäv. all­männaretrossatssedan 17123under­avdelning av större musik­verk vanligen med enhetlig harmonik och enhetligt tempo musikandantesatssymfonins långsamma satsett verk i tre satser för kör och orkestersedan 18274upp­sättning sam­höriga före­mål för viss an­vändning ofta särsk. ut­vald el. an­ordnad mått.JFRcohyponymuppsats 2cohyponymuppsättning 2 byggsatskryddsatsmåttsatsverktygssatsen färdig sats delaren sats bordsporslinspec. om bok­tryckares typer och under­lagsatsytaen sats (ngra), en sats (med ngra)sedan 17335bestämd mängd samman­satt eller samman­blandat utgångs­material för ngt t.ex. ngt färdigt material, ngn process etc. mått.JFRcohyponymomgång 2 sprängsatständsatsblanda till en ny sats mur­brukta dubbel sats dynamit till borr­håletäv. med tanke på resultatetbaka en sats peppar­kakoräv. om mer till­fällig mängdJFRcohyponymanhopning bottensatsen sats (ngt), en sats (av/med ngt)sedan 16856nästan en­bart i sammansättn. fast­lagd an­del som går bort i viss kostnad Nollekon.procentsatsskattesatsäv. om fast­lagd kostnad i all­mänhetportosatstaxesatsäv. all­männarestraffsatssedan 16937för­beredande språng­marsch före hopp sport.han tog sats innan han hoppade över pölenäv. bildligtlöne­rörelsen tog ny satssedan 1836Jämför stilruta för mening.