SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sat`sa verb ~de ~t sats·ar1till­föra av egna till­gångar eller an­strängningar (till ngn eller ngt) i syfte att skapa gynnsamma förut­sättningar för en fort­satt, lyckosam ut­veckling; ofta med risk att förlora resurserna etc. ekon.spel.JFRcohyponymriskeracohyponyminvestera bo­laget vill inte satsa mer kapital på den ned­slitna fabrikenhon hade satsat flera månader(s arbete) på utrednings­uppdragetNN satsade pengar och ON arbete och idéer på projektetsam­hället måste satsa på ungdomenhan satsade all sin prestige på för­slagetspec. i fråga om spel e.d. som kan ge till­baka vinstJFRcohyponymchansacohyponymhålla 7 han satsade tusen kronor på out­sidern i tredje loppetäv. mer abstrakthon tänker verkligen satsa på sitt nya förhållandesatsa (ngt) (på ngn/ngt/att+V/SATS)sedan 1886till sats 2ta sats (före hopp e.d.) sport.sesesats 7 satsa för fulltsatsa ordentligt före av­stampsatsasedan 1925Subst.:vbid1-308880satsande, satsning