SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
se verb såg sett, pres. ser 1upp­fatta med synen med avs. på (ljus från) konkret före­teelse Nollse sig i spegelnhan såg henne kommade kunde knappt se land genom dimmandet var så mörkt att man inte såg var man gickhon såg honom men kände inte i­gen honomhan kunde inte se vad som stod på skyltenibl. (i perf. part.) med ton­vikt på att märka el. ta notis om ngnpsykol. m.m.JFRcohyponymbekräfta 3 enligt en teori klottrar och vandaliserar de arbets­lösa ungdomarna för att bli seddaäv. med bi­betydelse av att träffasJFRcohyponymses hon sade att hon inte ville se honom meraäv. med ton­vikt på slut­satser etc. av det upp­fattade, mest med avs. på fram­tida händelser e.d.JFRcohyponymerfara 2cohyponymse 3 du ska se att det ordnar sigdet åter­står att se om de går med på för­slagetdet är bäst att vänta och sevi har behandlats o­rättvist men nu gäller det att se fram­åtspec. i ett ut­tryck med bi­betydelse av planering e.d.få se nu ... jag tror att vi gör på det sättetse ngn/ngt (V), se ngn/ngt (på/i ngt)den som lever får seseleva 1 få se på annat få det besvärligtvard.om ni inte skärper er ska ni få se på annat! har du sett på fanse1fan i stort setti huvud­sakav­gifterna är i stort sett o­förändrade inte se längre än näsan räckersenäsa inte se röken av ngn/ngtserök 1 jag har väl aldrig hört/sett på makensemake 3 nu/så ska du få se på fanse1fan relativt settserelativ 1 se allt i svartsesvart 1 se i månen efter ngtsemåne se i synesesyn 2 se ngn på ngtbjuda ngn på ngtfår vi se er på lunch i morgon? se ngn/ngt över axelnseaxel 1 se röttseröd se (sig) i stjärnorna efter ngtsestjärna 1 se spöken (mitt på ljusa dagen)sespöke se synersesyn 2 se vad ngn går försegå 5 se vart/hur vinden blåserse1vind 1 sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform si (konjunktiv), fornsv. sea; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr.; jfr sia, 1sikt, syn 2ofta med prep. rikta blicken mot mest i syfte att upp­fatta ngt etc. NollJFRcohyponymtitta 1cohyponymblicka se ner i golvetse på klockanse henne i ögonense (på/mot ngn/ngt), se ngn (i ngt), se (ngnstans)se i korsse1kors 1 se långt efter ngnselångt 1 se mellan/genom fingrarna med ngtsefinger se snett på ngn/ngtse1sned se tiden ansetid 2 sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötland3(lyckas) tankemässigt upp­fatta ngt NollJFRcohyponyminsecohyponymerfara 2 nu såg han samman­hanget klartdu ser att jag litar på digdär ser du själv hur det gårdet är inte så svårt att se att det finns mot­stridiga intressenhon kunde inte se någon mening med att opponera sigmånga såg ON som NN:s givne efter­trädareibl. försvagat i förklarande ut­tryckdet förhåller sig så här, ser du ...ja se det vet jag intese så, kom nuäv. med bi­betydelse av om­sorg e.d.vi måste se till de fattigas behovse (till) ngt/SATS, se ngn/ngt (som ngn/ngt)sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelser4bedöma viss fråga e.d.; särsk. för att an­ge utgångs­punkten för bedömningen Nollsom jag ser saken är det NN som har gjort felhon kunde inte se annat än att hon var berättigad till skade­ståndpolisen ser allvarligt på hotetvi ser helst att några föräldrar är med på ut­flyktense ngt SÄTT, se SÄTT på ngtsedan förra hälften av 1400-taletÖstnordiska och latinska medeltidsordspråkSubst.:seende