SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sko`la substantiv ~n skolor skol·an1institution där under­visning bedrivs särsk. om den obligatoriska för barn och ungdom pedag.JFRcohyponymläroanstalt skolklassskollovskolungdomskolämneförskolagrundskolagymnasieskolaungdomsskolavuxenskolagå i skolanhem och skolahon började skolan vid sex års ålderen del tycker att skolan är för teoretiskskolan ska fostra eleverna till dugliga och harmoniska med­borgareäv. med ton­vikt på verksamhetenskolan var slut för dagenäv. om mot­svarande byggnadskolvaktmästareskolan ligger nära centrumäv. om samman­fattningen av elever och personal (el. en­bart elever)hela skolan del­tog i kampanjen ”Håll naturen ren”äv. om annan, vanligen mer specialiserad, undervisningsinrättningvanligen i sammansättn. balettskolabilskolakonstskolamålarskolaseglarskolasjuksköterskeskolaäv. bildligtlivets hårda skolaskvallra ur skolanberätta ngt som man borde tiga medngt åld.hon skvallrade ur skolan genom att berätta affärs­hemligheter för en journalist ta sin mats/Mats ur skolandra sig ur en o­behaglig situationhan tog sin Mats ur skolan och sa upp sig i stället för att vänta på att få sparken sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. skole; av medeltidslat. scho´la med samma betydelse; av grek. skhole´ ’fri­tid; tid för andliga övningar’ 2vanligen i sammansättn. läro­bok för visst musik­instrument bok.pedag.gitarrskolapianoskolasedan 18403i vissa ut­tryck (högre) dressyr av häst zool.skolhästskolridningäv.typ av rörelse i sid­led som in­går i högre dressyr hästen bör genom arbete i skänkelvikning för­beredas för skolornaden högre skolanridning i svår dressyrsärsk. i vissa tävlingar och uppvisningarhästarna tränades i alla rörelser som hör till den högre skolan i den högre skolanpå avancerad nivåfinalisterna i Årets viltkock stod för mat­lagning i den högre skolan sedan 18294riktning in­om visst ämnes­område vetenskapligt, konstnärligt etc. pedag.vetenskapl.JFRcohyponymparadigm 2cohyponymriktning 1 skolbildandeRembrandts skolaen forskare som bildade skola med sina teorieräv. försvagattyp en ämbets­man av den gamla skolansedan 17515vanligen i vissa sammansättn. odling där plantor ut­vecklas för att senare planteras om på annan plats bot.plantskolasedan 1732
2sko`la verb ~de ~t skol·ar1ofta perf. part. ut­bilda för viss färdighet pedag.JFRcohyponymomskola han är klassiskt skolad på pianoför en skolad logiker var det lätt att lösa problemetäv. med avs. på färdighetskola sin röstäv. med avs. på djurskolade hästarskola ngn/ngt (till ngn/ngt), skola ngn/ngt (i ngt/att+V)sedan 18842plantera om (plantor) på större in­bördes av­stånd för att främja deras ut­veckling särsk. i fråga om en första flyttning från fröbädd till ny växt­plats bot.skola växterskola ngtsedan 1882Subst.:vbid1-320211skolande, skolning
3sko`la i vissa uttr. äv. skaska verb skulle skolat, pres. ska el. skall skol·at1vanligen pres. el. pret. ha för av­sikt att ut­föra viss handling Nolljag ska gå nuhon ska bli läkareskulle inte du ringa ett telefon­samtal?äv. med under­förstådd handling, vanligen förflyttninghon ska med flyget så hon har bråttomvi ska av vid nästa håll­platsskola V, skola ngnstanssedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. skula, skola; gemens. germ. ord med grundbet. ’vara skyldig’; jfr skuld, skylla 2komma att i ut­tryck för (nästan) ren fram­tid NollJFRcohyponym2komma 6 de ska komma i morgondetta var inget mot vad som komma skulledet ska bli vackert väder i morgonäv. i ut­tryck för att ngt äger rum (el. kunde ägt rum) e.d. under viss förut­sättningi pret. jag skulle hjälpa dig om jag bara kundedet skulle vara underbart att bara få vara ledigäv. försvagat, i känslo­betonade ut­tryckatt de all­tid ska gräla!du skulle bara våga!nej, om vi skulle gå hemjag skulle tro att ...det är synd att han ska vara så latjag ska säga dig att ...spec. i vissa artighets­fraserska det vara en kopp te till?skulle du kunna tänka dig att komma?skola Vsedan 1000-taletrunsten, t.ex. Kullerstad, Östergötlandvanligen runform skal (pres.) 3vara förpliktad att NollJFRcohyponym1måste 1cohyponymböra 1 du ska gå nudet ena du vill, det an­dra du skallman ska hålla vad man lovaräv. med under­förstådd handling, vanligen förflyttninghan ska bort här­ifrån, det är bestämt nuskola V, skola ngnstanssedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)4endast pres. el. pret. torde enligt vad det på­stås NollJFRcohyponymlärcohyponym1måste 2 det ska visst vara på det viset att ...hon ska vara mycket begåvadäv. med konstruktionsväxling i ett ut­tryckvanligen med infinitiv­formenska vard.hon lär ska vara rikskola Vsedan 1442intyg utfärdat av prästen Asmund Helgeson i västgötska Foxerna (Framställning)Skola är infinitivform till ska/skall/skulle, men den är sällsynt. Ett vanligt uttryck, i varje fall i talspråk, är han lär ska komma i morgon, där ska teoretiskt borde ersättas av skola (men ändå får anses korrekt).