SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skö´rd substantiv ~en ~ar skörd·enav­plockning av frukter eller av­skärning av mogen säd el. an­dra odlade nytto­växter jordbr.skördefestveteskördvinskördäppleskördäv. om (mängden av) den växande el. bärgade grödanrekordskördbärga skördenfå skörden under takäv. bildligtröstskördårets skörd av semester­bilderkrigets skörd av människo­livskörd (av ngt), (under/vid) skördenslumpens skördar ngt till­fälligthan har aldrig haft någon tanke bak­om sitt samlande, utan det har mest blivit slumpens skördar sedan 1504brev från prästen i småländska Villstad till Svante Nilsson om betungande gästning (Styffe)fornsv. skyrþ ’skärande; skörd’; bildn. till 2skära; jfr sköl