SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
´ker adjektiv ~t säkra säkr·are1som inte med­för eller inne­bär fara admin.psykol.JFRcohyponymtrygg 1 en säker ankar­platsdet var säkrast att gömma sigäv.som skyddar mot fara ett säkert göm­ställeibl. mer el. mindre bildligthon väntade en timme till för att vara på den säkra sidanäv. om personsom är ut­om fara gå säker för över­fallgå säker för upp­täcktman kan vara säker på sjön i flyt­västäv.som inte känner sig o­road eller hotad JFRcohyponymtrygg 2 han kände sig säker först när han hade kommit innan­för dörrenäv. försvagat i fråga om o­behag e.d.det är säkrast att ta gummi­stövlar i­dagsäker (för ngn) (att+V)säkra perioderseperiod 1 sedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons Landslagfornsv. siker, säker; av lågty. seker med samma betydelse; av lat. secu´rus, till se ’utan’ och cu´ra ’bekymmer’ 2som man kan lita på vad gäller sannings­halt, funktions­duglighet e.d.; äv. i opers. ut­tryck admin.psykol.SYN.synonymtillförlitlig säkra upp­gifterställa en säker diagnosär det säkert att ni kommer?ett säkert bedövnings­medelarbetet gav en säker in­komstäv. om person e.d.vars upp­gifter eller löften man kan lita på JFRcohyponympålitlig enligt upp­gift från säker källaäv. för att ut­trycka att viss fram­tida händelse e.d. är helt förut­sägbaren säker etta på tips­kupongensegern är nu säkersäkert som amen i kyrkanabsolut säkertett havs­nära om­råde där lägenhetspriserna säkert som amen i kyrkan kommer att stiga ta det säkra för(e) det osäkraföre­dra ett säkert (men mindre bra) alternativ fram­för ett (för­delaktigare men) o­vissare alternativefter larm om förhöjda bakterie­halter tog före­taget det säkra för det o­säkra och åter­kallade produkterna sedan 1403öppet brev utfärdat av Karl Laurenzson om pantförskrivning av gods i Västergötland (Svenskt Diplomatarium)3vanligen med prep. som an­ser sig veta ngt admin.psykol.JFRcohyponymövertygad jag är säker på att han heter Andershon var säker på sin sakhan lät inte så säker längreäv. i fråga om fram­tida händelsejag är säker på att du vinnerhon var säker på segernsäker (på ngn/ngt/att+V/SATS)sedan 1365proklamation utfärdad av kungarna Magnus och Håkon (Sveriges traktater)4som befinner sig i jäm­vikt och inte lätt rubbas om person, an­ordning e.d. admin.psykol.JFRcohyponymstadigcohyponymstabilcohyponym2fast 2 en säker konstruktionhon är säker på handen när hon textaräv. bildligtsom har stort själv­förtroende självsäkerhan var säker, lugn och leendeäv. om handling e.d.hans säkra upp­trädandesitta säkert i sadelnsesadel 1 sedan 17645som har på­litlig förmåga admin.psykol.en säker skribenthon var en säker skytthan är säker i matematikäv. om egenskap, kunnande e.d.vad gäller hem­inredning har hon säker smakhon målar med säker rutinäv.mycket duktig vard.gitarristen är för säker!säker (i/på ngt), säker (på att+V)sedan 1766