SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1un´der preposition 1i eller till ett läge i riktning ner från den aktuella punkten, ytan etc.; ibl. betr. tämligen o­bestämt läge el. med bi­betydelse av förflyttning i våg­rätt led NollMOTSATSantonym1över 1antonym2ovan JFRcohyponym1under 2 underkäkeunderläppundersängkrypa under staketetfamiljen som bor under demofta mer el. mindre bildligtbo under samma taksamla allt under en hattäv. med ton­vikt på trycket el. bördan av ngt (ofta bildligt)golv­plankorna sviktade under tyngdenhan dignade under bördanäv. med bi­betydelse av att vara före­mål för viss verksamhet, särsk. våld e.d.; vanligen bildligtJFRcohyponym1under 4 frihets­drömmen krossades under militärens stövlarofta betr. läge som upp­fattas som lägre, i verkligheten el. enl. konventionunderskriftundertecknatexten under bildenöarna under vindenspec. betr. värde e.d.; ofta på ngn skalaunderprisfilmen är förbjuden för barn under elva århon väger nog under 50 kgtemperaturen blir under den normalaföre­ställningen låg långt under ensemblens vanliga nivåvara (helt) under isenseis (vara) under vapensevapen 1 sedan 1000-taletrunsten, Ludgo, Södermanland (Sveriges runinskrifter)runformer unt, untiR, fornsv. undir; urspr. en komparativbildn., ’undre’; jfr 1undan 2i an­slutning till in- eller under­sidan av visst (täckande) före­mål etc.; ofta i riktning ned­åt från det men äv. all­männare; ofta med bi­betydelse av skyddat el. dolt läge e.d. NollMOTSATSantonym1över 2 underarbeteunderbyxorunderkjolunderlakanunderläggundermålningundertröjaen varm tröja under jackanfettet är jämnt fördelat under hudenäv. med ton­vikt på döljande, ofta bildligtstöld­godset låg gömt under ris och bråtehela historien sopades under mattanofta bildligt, särsk. med tanke på döljandeunderförståddundermeningundertondet ligger nog något annat under (hans upp­trädande)sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser3med på­gående genom hela förloppet av viss tids­period etc.; för att an­ge ett om­råde i tiden in­om vilket ngt gäller, äger rum e.d. NollJFRcohyponym1över 5 under 1800-talet var Sverige ett fattigt landdet regnade var­enda dag under hans semesteräv. i förhållande till an­given verksamhet, process e.d.hon läste ut boken under tåg­resanen idé som de kom på under arbetets gångunder handsehand 4 sedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)4i ställning som är beroende av ngn el. ngt som kan ut­öva makt, styrning e.d. NollMOTSATSantonym1över 6 JFRcohyponym1under 1 underbefälunderläkareunderordnadunderställdhan hade hundra man under sigäv. i förhållande till symbol e.d., äv. bildligti vissa ut­tryck strida under blå­gul fanaunder nykterhetens baneräv. i förhållande till ngn styrande process e.d.vanligen i konstruktion medstå JFRcohyponym1under 5 skolan stod under över­inseende av en inspektoräv. bildligt, spec. betr. abstrakt styrninghon var slav under miss­bruketspec. äv. (försvagat) för att an­ge beroende av ngt som är (tankemässigt) samman­fattande, grund­läggande e.d.underartunderordningdetta tanke­fel faller under begreppet cirkel­bevisäv. all­männarehan gömde sig i en små­stad under an­taget namnsedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)5i eller till läget att vara före­mål för viss behandling etc. Nollställa problemet under debattde tog saken under allvarligt över­vägandefrågan är under ut­redningsedan 1430–50Fem Mose böcker6i ett till­stånd av vissa rådande (väsentliga) om­ständigheter etc., ofta styrande Nollunder tystnadvi förhandlar inte under hotde arbetade under tids­pressäv. betr. (en­staka) beledsagande omständighet(er)de arbetade under protestäv. betr. (konkret el. abstrakt) förlopp e.d.i en före­liggande process av boken är författad av NN, under med­verkan av ONspec. betr. under­förstådd processsärsk. sjö.en segel­båt under spinnakerunder det attmedanvaru­huset spärrades av under det att bomb­tekniker under­sökte väskans inne­håll under tidensetid 1 vara under uppseglingseuppsegling sedan 1346tillkännagivande utfärdat av kung Magnus om inrättande av en kunglig nämnd (Svenskt Diplomatarium)7i vissa ut­tryck i och med å­beropandet av viss an­given an­ledning e.d. Nollunder någon före­vändning som man inte kan ta på allvarsedan 1546
2un´der adverb 1i eller till ett läge i riktning ner (från ngt) NollMOTSATSantonym1ovan 1 låt inte stövlarna blöta ner golvet utan lägg en tidning under!ofta bildligtskriva under (ett dokument)hon strök under vad NN sagtspec. för att an­ge o­gynnsamt läge e.d.laget har legat under hela första halv­lekensedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons Landslagfornsv. undir 2i an­slutning till in- eller under­sidan (av ngt) NollMOTSATSantonym1ovanpå hon hade ingen­ting på sig underofta bildligtnär NN ut­talar sig på det sättet undrar man vad som ligger undersedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)3i vissa ut­tryck till sitt slut som existerande el. fungerande enhet Nollfar­tyget gick under i en stormhan gick under i sprit­missbrukhon dukade under för sjukdomensedan 1636
3un´der substantiv undret, plur. ~, best. plur. undren undr·etmärklig händelse som verkar strida mot förnuft och natur­lagar och där­för ges en över­naturlig förklaring; särsk. i religiösa samman­hang men äv. all­männare; mest om positiv händelse relig.SYN.synonymmirakelsynonymunderverk undergörarepingstundergöra undernär han stötte staven i klippan skedde ett under och klart vatten strömmade framför en kristen är advents­tiden en väntan på det stora undretofta försvagat el. som över­driftunderskönrymd­färjan är ett teknikens understaden und­gick förstörelse som genom ett undersedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)fornsv. under ’undran; beundran; under’; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr. Under över alla under, höga, outgrundligt stora! Ulvens klyfta blev ej ditt hem, ej det mörka havets djup. Född blev du att vandra i den gyllne människoleken.Verner von Heidenstam, Undret (i Nya dikter, 1915)