SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`gift substantiv ~en ~er upp|­gift·en1ofta plur. (väl av­gränsat) med­delande komm.JFRcohyponymutsaga uppgiftslämnareadressuppgiftkontrolluppgiftlöneuppgiftsifferuppgifttidningsuppgiftväderuppgiftkorrekta uppgiftero­riktiga uppgifterknapp­händiga uppgiftersam­stämmiga uppgiftermot­stridiga uppgifterhemlig­stämplade uppgifterbekräfta en uppgiftbestrida en uppgiftdementera en uppgiftlämna full­ständiga uppgifterenligt o­bekräftade uppgifter har regeringen av­gåttspec. i ett formel­artat ut­tryck som an­ger o­bestämd källaenligt uppgift har ett av­tal redan under­tecknatsspec. äv. med tanke på fram­tida an­vändninguppgifterna är lagrade i en data­basen uppgift (om ngn/ngt/SATS)sedan 1644till fornsv. upgiva ’över­lämna; med­dela’; i bet. ’å­liggande’ efter ty. Aufgabe med samma betydelse; jfr avgift, utgift 2visst av­gränsat arbete som man fått sig till­delat el. ev. själv å­tagit sig komm.uppgiftsfördelninguppgiftslöslivsuppgiftmissionsuppgiften grann­laga uppgiften svår uppgiften o­tacksam uppgiften o­möjlig uppgiftge sig i kast med en uppgiftfull­göra en uppgiftlösa en uppgifthans uppgift är att hjälpa resenärerna till rättahon fick i uppgift att värva nya med­lemmarspec. i skolsammanhang, särsk. om klart av­gränsad del av skrivning, läxa e.d.hemuppgiftprovuppgifträkneuppgiften knepig uppgift som krävde mycket tanke­arbetebara en av eleverna klarade den sista uppgiften på matte­provetsedan 1721