SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`rval substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ur|­val·etval (och samman­ställning) av före­mål eller före­teelser som är intressanta från viss syn­punkt spec. för att göra dem till före­mål för (statistisk) under­sökning komm.statist.urvalsgrundurvalsinstrumenturvalskriteriumurvalsprincipurvalsunderlagurvalsundersökningfälturvalkönsurvalstudenturvalett slumpmässigt urvalett statistiskt urvalett representativt urvalgöra ett urvaläv. om mot­svarande samman­ställningbildurvallyrikurvalvärlds­litteraturens klassiker i urvaläv. om mängd som ngt kan väljas urJFRcohyponymsortiment ett rikt urvalett begränsat urvalaffären hade ett stort och varierat urval av tygerspec. för att få fram de bäst lämpade till viss ut­bildning e.d.frågan om betygens lämplighet när det gäller urval till högre ut­bildningarett urval (ngra), ett urval (av ngra)det naturliga urvaletden mängd individer (av djur eller växter) som är till­räckligt an­passad för att över­leva och fort­planta sigenl. Darwins utvecklingslärasedan 1757