SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1vil`ja substantiv ~n viljor vilj·an(bestämd) mål­sättning som inne­bär att ngn på grund av inre driv­krafter med­vetet och personligt syftar mot ett visst mål, ett visst handlande etc. psykol.JFRcohyponymkravcohyponymönskancohyponymsträvan kampviljalivsviljaofferviljahon flyttade till London mot sin pappas viljaföre­tagets ut­talade vilja att rationaliseraviljan att hjälpa fattas intedet var Guds vilja att hon skulle räddasmot sin vilja måste hon hålla med demhan önskade ett skarpare ut­talande och fick sin vilja i­genommed lite god vilja hade de kunnat god­känna honomäv.(samman­fattningen av) inre driv­krafter som ger möjlighet att ställa upp (och/eller upp­nå) personliga mål särsk. om starka så­dana krafter viljestyrkajärnviljaha en stark viljahan har ingen egen viljahon har en vilja som kan försätta bergden filosofiska diskussionen om viljans frihetäv. om person med bestämd mål­sättning, starka inre driv­krafter e.d.många o­lika viljor möttesspec. i religiösa samman­hangske Guds viljadet var Guds vilja att hon skulle räddasvilja (till ngt), viljan (att+V)få sin vilja framupp­nå att få som man villom inspektionen får sin vilja fram kommer lokalerna att saneras om­gående inte med bästa vilja i världeno­möjligtboken behandlar ett viktigt ämne, men den kan inte med bästa vilja i världen kallas lätt­läst med (vett och) viljamed av­siktofta i fråga om klandervärd handlingdet var inte med vett och vilja hon hade sönder tallriken (ngns) sista vilja(ngns) testamentehans sista vilja var att in­rätta en stipendie­fond till minne av sin far sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. vili, vilie; gemens. germ. ord, nära besl. med 2vilja Unga viljor viner som herrelösa spjut. Ångest har kastat dem i rymderna ut. Skälvande av stridslust och överflöd på styrka söker de mål att drabba, söker de makter att dyrka.Karin Boye, Unga viljor viner (i För trädets skull, 1935)
2vil`ja verb ville velat, pres. vill vel·atpå grund av inre driv­krafter ställa upp som personligt mål att ut­föra, upp­leva etc. ngt komm.JFRcohyponymönskacohyponymåstundacohyponymeftersträva han vill ha ett regn­ställ i födelsedags­presenthon vill gärna vara medman skulle vilja veta mer om hans motivde ville åka till London, men barnen ville inte följa medäv. med under­förstådd handling etc., ofta i fråga om förflyttninghan ville avhon ville fram till varje prislandets ledare vill troligen fredspec.önska fram­föra NN har ringt. ― Vad ville han?ibl. äv. (särsk. i nekande samman­hang) om icke-levande före­teelseelden ville inte ta sigmotorn ville inte startaspec. om personifierad före­teelseorsaka slumpen ville att de skulle träffas en gång till samma dagäv. i vissa artighets­fraser el. befallningarvill du inte sitta ner ett tag?vill du sluta med det där ögon­blickligen!vilja ngt/V/SATS, vilja ngnstansdet vill sägaför att förtydliga eller exemplifiera vill jag sägahon är lingvist, det vill säga språk­forskare vad vill detta säga?vad menas med detta?vilja ngn illaseilla 3 vilja ngn välse1väl 1 sedan 1000-taletrunsten, Aspö, Södermanland (Sveriges runinskrifter)runform uiltu (pret.), fornsv. vilia; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. lat. vell´e med samma betydelse Subst.:1vilja