SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
väg substantiv ~en ~ar väg·en1band­formigt, belagt stycke mark, av­sett för sam­färdsel vanligen med for­don; särsk. utan­för tät­orter trafik.JFRcohyponymgatacohyponymstigcohyponymtrafikledcohyponym1gång 3 vägkantvägspärrgrusväggångväghuvudvägridvägskogsvägen rak vägen slingrig vägen två­filig vägen fram­komlig vägen asfalterad vägblockera vägengå på fel sida av vägenvägen mellan Borås och Jönköpingsnö­fallet med­förde glas­hala vägarman bör sänka hastigheten på vissa vägarvägen gjorde en krök åt högervägen slingrade sig upp­för bergetibl. om an­dra naturliga el. konst­gjorda förbindelservanligen i sammansättn. järnvägvattenvägofta äv. om bana för viss rörelse, o­avsett om eg. väg finnsfärdväggenväggå ur vägen för ngnde tog en annan väg ut ur stadenvilken väg kom du in?titta in om du har vägarna förbifolk­samlingen lämnade väg för hennede sprang hela vägen ner till sjönplaneternas väg över himla­valvetflytt­fåglarnas väg från Afrika till Nordenspec. med tanke på längden av viss (färd)sträckai vissa ut­tryckhon bor ett par timmars väg här­ifrånfrån stugan har man några kilometers väg till bad­strandenäv. bildligt om bana för abstrakt rörelse, ut­veckling etc.JFRcohyponymväg 2 medelvägstudieväggå sina egna vägaran­visa en väg ur krisenfort­sätta på den in­slagna vägenvara inne på fel vägvägen till en fredlig lösningdet finns ingen spik­rak väg för Turkiet till EUen väg (från ngt) (till ngt), en väg (mellan ngra)alla vägar bär/leder till Romman kan nå målet på många sättkondition kan man få genom att t.ex. springa, cykla eller ut­öva någon boll­sport – alla vägar bär till Rom bana väg för ngtskapa förut­sättningar eller under­lätta för ngtupp­täckten kan bana väg för helt nya behandlings­metoder bereda väg(en) för ngn/ngtge möjlighet för ngn/ngtvapen­vilan ska förhoppningsvis bereda väg för varaktig fred i landet den breda vägensyndens vägbibl.den annars så etiske parti­ledaren valde den breda vägen och ställde sig bak­om för­slaget om in­köp av strids­vagnar ○ äv. de enkla lösningarnas vägmånga väljer den breda vägen utan efter­tanke och reflektion den smala vägendet (moraliskt) riktiga men svårare handlings­sättetefter att ha muckat från fängelset har han försökt hålla sig på den smala vägen ett ord på vägenseord 2 (fara) all världens väg(fara) långt borturspr. bibl.kopparna for all världens väg när hon tappade brickan ○ äv. bildligtkonserten lockade många människor och det tidigare publik­rekordet for all världens väg gå den långa vägengenom idogt arbete sakta förbättra sin ställningsom från början varit blygsamhan gick den långa vägen och avancerade i kraft av sin kompetens till sällskapets administrative chef gå halva vägen varkompromissa lika mycketdomaren frågade parterna om de kunde tänka sig att gå halva vägen var gå sin egen vägfölja sin egen viljautan samråd el. samarbete med andratrots mot­gångar och för­domar har hon all­tid valt att gå sin egen väg gå sin vägav­lägsna sigi vredesmod e. d.när journalisten kom med när­gångna frågor av­bröt han tvärt intervjun och gick sin väg gå skilda vägarsepareramånga gifta par väljer att gå skilda vägar ○ äv. bildligtgruppens karriär fick ett abrupt slut då med­lemmarna valde att gå skilda vägar inte på långa vägarinte till­närmelsevishon är stolt över segern men inte på långa vägar nöjd med resultatet jämna vägen för ngn/ngt undan­röja alla hinder för ngn/ngtde arbetade med att jämna vägen för Sveriges in­träde i EU mötas på halva vägen nå fram till en kompromissvarvid de båda parterna gör ungefär lika stora eftergifterde hade svårt att enas och fick försöka mötas på halva vägen (ngt skulle) inte vara ur vägen(ngt skulle) inte skadaen dos framtids­tro skulle inte vara ur vägen i landet som röstats fram som Europas deppigaste raka vägen (till ngt)vägen (till ngt) utan skenbart nöd­vändiga om­vägarvard.de tog en taxi från flyg­platsen och åkte raka vägen till hotellet ○ äv. bildligthennes debut­platta gick raka vägen till topp­listornas första­plats röja ngn ur vägendöda eller oskadlig­göra ngnfilmen handlar om en rik arv­tagerska och giriga släktingar som vill röja henne ur vägen skratta hela vägen till bankenbelåtet in­kassera lätt­förtjänta pengarstå i vägen ut­göra ett hinderavund­sjuka kolleger skulle inte få stå i vägen för hennes karriär ta vägenförflytta sigflera vittnen såg vart rånaren tog vägen och han kunde gripas redan efter ett par minuter vara vid vägs ändese2ända vi ska alla den vägen vandravi ska alla dö en gångdet är all­tid sorgligt när en älskad människa dör, men vi ska alla den vägen vandra vägen till mannens hjärta går genom magenmed god mat kan mannens upp­skattning vinnashon bjöd honom på ox­filé i vetskap om att vägen till mannens hjärta går genom magen sedan 1000-talet (i sammansättn.)runsten, Rydaholm, Småland (Sveriges runinskrifter)runform ueha (plur.), fornsv. vägher; gemens. germ. ord, besl. med lat. veh´ere ’föra’; jfr vehikel, väck, 2väga 2knappast plur.; ofta i konstruktion med prep. rörelse i viss riktning mot ngt an­givet el. under­förstått mål NollJFRcohyponymkurs 2 ivägkördhon följde honom ett stycke på vägtio minuter senare var de på väg in i Dan­markhjälpen är på väg till katastrof­områdetofta bildligt i fråga om viss ut­vecklingpriserna är på väg upp­åtNN är på väg att bli publik­favorit(på) väg (ngnstans), (vara på) väg (att+V)gå vägenlyckassatsningen på att få fler tjejer att söka teknikutbildningar gick vägen vara på god vägvara ganska nära måletpresidenten vill få ett slut på o­roligheterna i landet och är på god väg att lyckas sedan 1000-talet (i sammansättn. austruiki ’österväg’)runsten, t.ex. Vagnhärad, Södermanlandrunform uiki (dat.) 3sätt att nå visst mål NollJFRcohyponym1medel 1cohyponymmetod nya vägar in­om språk­forskningendroger fram­ställda på syntetisk vägde måste söka an­dra vägar för finansieringendet är svårt att komma åt honom på laglig vägman har tagit fram härdiga grödor på konstlad vägen väg (till ngt)... och på den vägen är det... och så är det fort­sättningsvisom verksamhet o. d.vard.hon började som assistent innan hon blev avdelnings­chef, och på den vägen är det på torra vägenmed hjälp av värmekem.på våta vägengenom lösning i en vätskakem.sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4i sammansättn. och vissa ut­tryck (viss) typ av före­teelse som fram­går av samman­hanget Nollhennes fram­trädande över­träffade allt de hade sett i den vägensedan början av 1500-taletEtt forn-svenskt legendariumHan talte sakta: – Fager blommar liden. Hon aldrig tycktes mig mer fager förr. Min gula åker väntar skörde­tiden. För mig finns ingen väg från hemmets dörr.Verner von Heidenstam, För mig finns ingen väg från hemmets dörr (i Dikter, 1895); orden i citatet läggs i Gunnar på Lidarändes mun (efter Njals saga), när han bestämt sig för att stanna på sin gård, trots att det kommer att kosta honom livet; jäm­för sentens vid lid.