SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1´l adverb 1på det riktiga eller bästa sättet NollJFRcohyponym1gott 2cohyponym1nogacohyponym2bra 1 en väl fungerande skolaen väl av­vägd kollektionskaka dressingen välglöm inte att borsta tänderna välhan talade väl för sin varaäv. som en sorts förstärknings­ordde känner var­andra vältrötthet är en risk­faktor som är väl dokumenteraddet är väl känt att hon miss­brukar alkoholhon är väl med­veten om sina bristerblommorna ställs väl synliga mitt på bordeten film som är väl värd att ses(både) länge och välselänge fuller välfull­ständigtjag förstår fuller väl att du inte hinner gott och välse1gott 2 göra väl ifrån siggöra goda prestationerlaget gjorde väl i­från sig men vann än­då inte ha det väl förspäntseförspänd hålla sig väl med ngnse till att man är vän med ngnden spanske målaren Goya porträtterade de rika och mäktiga och såg till att hålla sig väl med två kunga­hus ligga väl tillha en bra positionför ngthon ligger väl till in­för ut­nämningen till årets ny­komling ligga/vara väl frammeha en god positionnär det gäller miljö­teknik an­ses Sverige ligga väl framme mycket välmöjligen eller troligendet här kan mycket väl vara den sämsta filmen i manna­minne om det vill sig välom det går braom det vill sig väl, så hinner vi fram lagom till mid­dagen slå väl utlyckasom försök o. d.prov­turerna slog väl ut och några veckor senare togs de nya brand­bilarna i bruk stå väl hos ngnvara upp­skattad av ngnefter sina hjälte­modiga in­satser kom han att stå väl hos generalen vilja ngn välha goda av­sikter med det man gör mot ngnhon blir irriterad på sina föräldrar i­bland, fast hon vet att de bara vill henne väl väl att märkadet bör observerasgraffiti är väl att märka inte bara ett storstads­problem väl bekomme!sebekomma sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Levene, Västergötlandvanligen runform uel, fornsv. väl; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr.; trol. besl. med 1vilja 2i ngt för hög grad utstr.solot fram­fördes väl mekaniskt och kyligtnu tar du i väl mycketär hon inte lite väl ung?sedan 17483i en grad eller mängd som över­stiger den grad el. mängd som fram­går av samman­hanget utstr.JFRcohyponymdryg 1 gott och väl tusen å­skådarehon är väl så lång som sin äldre brorNN är faktiskt väl så bra som den mer kände ONsedan 1498Stockholms stads tänkeböcker4efter in­träffandet av viss händelse e.d. Nollväl hem­kommen slängde hon sig på sängen och somnadenär maskinen väl har kommit i­gång sköter den sig nästan av sig självsedan ca 1430Själens tröst5där­emot Nollhan såg inte NN men väl hennes systersedan 1766
2väl´ adverb 1som man måste förmoda Nollbegreppet national­park har väl en för alla känd inne­bördhan blir väl frisk någon gångman kan väl begära att hon an­stränger sig lite själväv. med inne­börd av reserverat med­hålldet kan väl hända att hon har rätt, men ...!att laga flera mål på en gång går väl an för den som har fryssedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. väl; se 1väl 2efter de kända om­ständigheterna att döma som ut­fyllnad, särsk. i frågor Nollvem kunde väl tro nåt sånt om henne?sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelser3i vädjande ut­tryck Nollska vi inte gå på bio i kväll, det kan vi väl?sedan 1790
3´l substantiv, ingen böjning, neutr. positiv till­varo NollMOTSATSantonymve JFRcohyponymvälfärd jag vill bara ditt väl(ngns) väl och ve(ngns) till­varomed alla dess positiva och negativa sidorhan håller god kontakt med släkten och engagerar sig i allas väl och ve sedan mitten eller senare hälften av 1400-taletLäke- och örte-böckerfornsv. väl; 1743 i ut­trycket väl och ve