SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
åt seäta
1åt preposition 1i riktning mot viss plats e.d. NollJFRcohyponym1mot 1cohyponym1till 1 bortåthemåthitåtuppåtta av åt höger framme vid torgethon pekade åt järn­vägen tillhon vek av åt vänsterlåg­trycket rörde sig vidare åt nord­ostfar­tyget hade slag­sida åt styr­bordvisaren slog över åt an­dra hållethan tog sig åt huvudetäv. betr. tidåt jul tillofta bildligtdet lutade åt seger för hemma­lagethan hade inga tankar åt det hålletspec. i ut­tryck för negativ ut­veckling, särsk. i svordomar e.d.åt fanders med NN!det här går käpp­rätt åt skogenska det gå åt hel­vete ska det gå med musik!sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. at ’vid; hos; mot’; gemens. germ. ord; samma ord som 2att 2för att tillgodo­göras eller ut­nyttjas av ngn person el. före­teelse som gynnas NollJFRcohyponym1till 1 före­taget betalar parkerings­böterna åt de an­ställdaarten fungerar som foder åt större fiskarnågra av husen skulle bevaras åt efter­världenhjälp åt de fattigaste u-ländernalämna före­träde åt korsande trafikverk­staden ut­för lego­arbeten åt varvetspec. i paroller e.d.rätt­visa åt kvinnornadöd åt tyrannen!heder åt en så­dan manäv.för ut­nyttjande mot binda ris åt egen ryggäv. i fråga om ngt som ut­gör ett straff e.d.det var rätt åt dem (att de förlorade matchen)äv. mer abstraktdet är svårt att göra rätt­visa åt romanen i en kort recensionde vecko­timmar som an­slås åt svensk­undervisningenkänna sig ut­lämnad åt god­tyckethan var hem­fallen åt alkohol­missbruksedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3med in­riktning på ngn el. ngt som ut­gör målet för handlingen etc. Nollägna sig åt affärerpubliken buade åt honomhan lyfte på hatten åt damernahon ropade åt dem att de skulle sätta sig i säkerhetde svor åt var­andraäv. försvagati förhållande till ett stiliserat tropiskt landskap bildar bak­grund åt de bruna kvinno­gestalternaspec. i fråga om lösning av ngt problem e.d.vi måste göra något åt sakendetta kan vi inte göra något åtåt den saken fanns inget att görasedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4till att tas om hand av ngn person etc., för närmare behandling Nollmötet upp­drog åt styrelsen att ut­arbeta ett detaljerat för­slagen upp­gift som vi kan an­förtro åt NNan­svaret för idrotts­hallen kan över­lämnas åt föreningarnasedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen5som naturligt upp­kommande svar på viss (yttre) händelse etc. Nollman har roligt åt pjäsenhon ruskade på huvudet åt replikenäv. ngt all­männaremed an­ledning av det var svårt att glädjas åt hans fram­gångarhon var inte sär­skilt glad åt berömmetsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga6i ett ut­tryck vid varje upp­repning av viss typ av före­komst e.d. Nolltvättanläggningen tar hand om fyra bilar åt gångende fick komma in en åt gången till rektorsedan 1900
2åt adverb 1i vissa ut­tryck i samma riktning betr. rörelse Nollde följdes åt till håll­platsenäv. betr. verksamhetvi måste hjälpas åt med koffertensedan 1435brev från Olof Brodersson i finska Pälkäne till borgmästare och råd i Reval (Finlands medeltida urkunder)se 1åt 2till fastare grepp betr. till­slutande rörelse e.d. NollMOTSATSantonymloss åtdragenåtsnörddra åt sko­snörenadra åt skruvenskruva åt locket på burkenvrida åt varmvatten­kranenäv. betr. lägei fast grepp sitta åttröjan smiter åt om över­kroppenstrama åt om midjanäv. bildligtför att få landet ur krisen gällde det att dra åt svång­remmensedan ca 1420Bonaventuras Betraktelser3nästan en­bart i konstruktion medkomma 2 till direkt kontakt betr. rörelse e.d. Nolldet var svårt att komma åt under sängen med damm­sugarendjuren betade allt grönt de kom åtofta bildligt betr. (möjlighet till) verksamt in­gripandedet är svårt att komma åt problemet med statistikens hjälpsedan 1385Klosterläsningfornsv. (koma) at 4i sammansättn. och i konstruktion medskilja från var­andra Nollåtskillnadrummen var skilda åt av en tjock väggdet är bara kromet som skiljer de två bil­modellerna åtsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. (skilia) at 5med syfte att skada vanligen psykiskt, juridiskt etc. men äv. fysiskt Nollklämma åt skatte­smitarepolisen lyckades aldrig sätta åt maffianäv. betr. egen skadahon tog (illa) åt sig av kritikensedan 1430–50Konung Alexanderjfr fornsv. hit­in gaar them miok fast aat ’hettan an­sätter (går åt) dem mycket’ 6i vissa ut­tryck och sammansättn. med tillrätta­visning Nollåthutninghan hutade åt barnende fick säga åt henne att ta det lugntsedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagen7i vissa ut­tryck och sammansättn. till full­ständig förbrukning Nolldet gick åt en hel del färg till söder­väggendet går åt för mycket pengar till impuls­köpsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. ganga at ’gå åt, förbrukas’ 8i vissa ut­tryck och sammansättn. på anmärknings­värt sätt Nolldet är trist att hon all­tid måste bära sig åt så därså du bär dig åt med el­vispen!sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelserfornsv. atbära sik ’bära sig åt’
3åt substantiv ~et åt·etdjur­plankton betraktat som föda för fisk, särsk. sill bot.sedan 1894sv. dial. åt ’o­hyra’; jfr åtel