SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ö´ver preposition 1i eller till ett läge högre upp än den punkt el. yta som fram­går av samman­hanget; ibl. betr. tämligen o­bestämt läge el. med bi­betydelse av förflyttning i våg­rätt led NollMOTSATSantonym1under 1 JFRcohyponym1ovanförcohyponym1över 2 överdelövervåningen bro över älvenhoppa över staketeten tak­lampa över mat­bordetskugga med handen över ögonenfå tak över huvudetärmarna var upp­kavlade över arm­bågarnaett berg på mer än 2000 m över havs­ytande tunga molnen över slättenibl. med bi­betydelse av in­riktning av intresse e.d.hon satt lutad över böckernaäv. med ton­vikt på den verksamhet som ut­övas från en högre position, särsk. våld e.d.; äv. bildligtJFRcohyponym1över 6 tigern kastade sig över sitt byteinnan de hade hunnit halv­vägs var regnet över demäv. betr. läge som upp­fattas som högre, i verkligheten el. enl. konvention; spec. i o­lika fack­språkliga samman­hangövertonen vilse­ledande rubrik över artikelnspec. betr. högre läge på ngn skala, särsk. i fråga om ut­sträckning, värde e.d.JFRcohyponymöver- överröstahan är över två meter långhon väger över 80 kilotermometern visade över nolläv. bildligt, särsk. betr. abstrakt värdeöverjordisköversinnlighans ärlighet är höjd över all diskussionhon kan inte lyfta blicken över vardags­sysslornaen roman o­betydligt över veckotidningsnivåöver huvud (taget)sehuvud 1 över hövansehövan över ändase2ända sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Västra Vingåker, Södermanlandvanligen runform ufiR, fornsv. ivir, yvir, öwer; gemens. germ. ord, besl. med hyper-, super-; jfr även ymnig 2i an­slutning till yttre sidan av visst före­mål etc.; ofta med bi­betydelse av skydd NollMOTSATSantonym1under 2 JFRcohyponym2ovanpå överkastöverrockhon hade en kofta över klänningenett par galoscher att dra över skornahon hade bältet löst över höftenäv. för att an­ge rörelse i an­slutning till ngtngn gång i position efter huvud­ordet (substantivet JFRcohyponym1över 3 han strök med handen över pianotangenternahon hade rest världen överäv.i lägen som är fördelade på ytan av visst om­råde, före­mål etc. hon hade fått ut­slag över hela kroppenett lager strimlad potatis över ansjovisentorkan breder ut sig över slättenbanken har kontor över hela landetföre­taget är känt världen överäv. betr. (tänkt) rörelse med blicken ut­med hela syn­fältetöverblicken lägenhet med ut­sikt över hamn­inloppethan lät blicken svepa över lokalenäv. bildligtdet var något bibliskt över scenenskuggan av ett leende gick över det tunga an­siktethan drar löje över sitt goda syftespec. i fråga om abstrakt (jämn) fördelning, ofta betr. tidsprida turnéerna över spel­åreten sanning som gäller över allt och i alla tideröver lagse2lag 1 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen3med passerande av visst mellan­liggande om­råde, viss gräns etc.; med ton­vikt på förändring av position i mer el. mindre våg­rät led NollJFRcohyponym1över 4 överresaöverskeppningen promenad längs Storgatan, över torget och förbi kyrkansolens gång över himlenhon vankade fram och till­baka över golveten ensamsegling över Atlantenhan gick över bord en stormig nattäv. betr. tänkt förflyttningen högtrycks­rygg sträcker sig in över norra Skandinavienvägen läggs över o­bebyggd markde bor en trappa upp över gårdenäv. i fråga om gräns i tidenJFRcohyponym1över 1cohyponym1över 5 övertidklockan var redan en kvart över nioäv. bildligt i fråga om mer el. mindre abstrakta gränser och förflyttningarsälja över diskkultur­utbyte över språk­gränsernahjälpa henne över svårigheternainte ett ord kom över hans läpparsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4med väg som leder genom viss plats etc., särsk. betr. knut­punkt för mer el. mindre organiserad trafik; med ton­vikt på väg­valet etc. för själva förflyttningen NollJFRcohyponymviacohyponym1över 3 flyg­förbindelserna över Kastrupde körde om­vägen över Rimbo för att hälsa på släktingaräv. ngt ut­vidgatmalmskeppningarna över Narvikall export från Norr­land måste förr gå över Stock­holmäv. bildligt betr. abstrakt vägfölja varan från fabrikant­ledet över grossisten till detaljistenen färg­skala från senaps­gult över ockra till en varm terrakottafärgsedan 17535(från början) till slutet av viss tids­period; ibl. med tanke på ngn på­frestning e.d. under denna tid NollJFRcohyponym1under 3 övernattaövervintraklara sig över vinternde har hyrt stugan över sommarenett av­tal som löper över tre årde har gäster över vecko­slutethan blev kvar hos henne över nattenibl. med tanke på ut­veckling e.d. under tids­perioden i frågakursen har stigit med 15 kr. över veckanöver en nattsenatt sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagen6med direkt in­flytande eller på­verkan på ngn el. ngt som är före­mål för styrning, makt­utövning e.d. NollMOTSATSantonym1under 4 JFRcohyponym1över 1 överhethärska över ett riketa befälet över bataljonenha kontroll över situationenhan basar över tio manäv. mer abstraktvara herre över sin kroppäv. all­männare, särsk. i fråga om verksamhet som ger in­flytande e.d.med (direkt) verkan mot JFRcohyponym1över 8 han vann över NNha upp­sikt över barnensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen7med an­ledning av viss (yttre) händelse etc. som orsakar ngn reaktion e.d. Nollhan var besviken över resultatethans bitterhet över miss­lyckandethennes förtjusning över upp­märksamhetenhon var stolt över sin här­stamninghon grät över sin förlorade ungdomsedan ca 1420Legenden om Gregorius af Armenien8med in­riktning på ngt som ut­gör före­mål för viss verksamhet etc. NollJFRcohyponym1över 6 klaga över dålig organisationan­föra besvär över beslutethan gjorde sig lustig över hennes dialekthon är klar över att hon måste byta jobbgrubbla över livs­frågornaförbarma sig över de hem­lösaibl. med negativ bi­betydelsei vissa ut­tryck detta kommer att gå ut över hans karriäräv. ngt ut­vidgat för att an­ge före­mål för tankemässig etc. verksamhetmed in­riktning på den totala om­fattningen föra statistik över skrivningsresultatenen lista över miss­tänktaförteckning över inventariernaen karta över traktenen biografi över NNsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
2ö´ver adverb 1i riktning upp (från ngt) betr. läge el. (vanligen) riktning NollJFRcohyponym1ovan 1cohyponym1ovanpå NN fick en kalaspassning men sköt överäv. med bi­betydelse av förstörelseJFRcohyponymner 2 han körde över en fot­gängareofta bildligt, särsk. betr. gynnsam position i kamp el. tävlinghemma­laget låg över hela an­dra halv­lekspec. betr. värde e.d.NN bjöd 10 000 för tavlan men ON bjöd översedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)2med direkt an­slutning till yttre sidan (av ngt) särsk. betr. ngt skyddande men äv. all­männare Nollöversköljaövervuxenmåla över plåt­skadanhan täckte över barnet med en extra filthon strök över vad hon hade skrivitäv. mer abstraktförsöka skyla över sitt miss­tagstryka över och gå vidareäv. för att an­ge (vanligen skadlig) ut­bredning e.d.i vissa ut­tryck ån svämmade översedan 1469Heliga Mechtilds uppenbarelser3till den nya positionen (vid ngt) betr. uppenbar förändring av position utan hän­syn till mellan­liggande förflyttning etc.; ofta med under­förstått slut­mål Nollöverbringaöverflyttningöverförata färjan över till Fin­landlägga över rodret åt an­dra hålletkan du räcka över saltet?hon flyttade över till det an­dra bordetde skickade över kontraktet för på­seendeofta betr. abstrakt förflyttningvältra över an­svaret på an­draföra över pengarna till ett annat kontosam­talet gled över på personliga frågoroch nu över till ett annat ämnespec. i fråga om byte av ägare etc. el. annan funktioni vissa ut­tryck överlämnaNN junior har tagit över efter NN senior (på direktörs­posten)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)4till läget på an­dra sidan av viss av­gränsning e.d., särsk. betr. så­dan som inte bör passeras Nolldroppen som fick bägaren att rinna överhon trampade över och fick hoppet under­käntofta mer abstrakt betr. av­gränsning i tiden etc.hon jobbar över nästan varje kvällspec. för att an­ge slut på verksamhet e.d.JFRcohyponym2slut värken ville inte gå överhon kände att deras förhållande var överfaran är övernu var livet över för honomspec. äv. med ton­vikt på ute­lämnande av det mellan­liggandei vissa ut­tryck hon brukade hoppa över natur­skildringarna i romanernasedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons Landslag5i konstruktion medkomma till besittning Nollsese1över 6 var har du kommit över den jackan?de kom över pengarna på o­hederligt sättsedan 15256ofta i sammansättn. i riktningen som fram­går av samman­hanget Nollframövermittövernorrövertvärsöverkränga över åt styr­bordhan kom sig aldrig för att resa dit översedan ca 1385Klosterläsning7som åter­stående del av ngt mer el. mindre värde­fullt som är under förbrukning etc. NollJFRcohyponymkvar 2 överskottefter in­köpen hade han tret­tio kronor överhon försöker spara men får ingen­ting över (på sin lön)det blev mat över till nästa dagofta mer abstrakthan har ingen tid över för sin familjhon hade än­nu krafter överhan har massor av idéer överäv. med negativ betydelse betr. ngn el. ngt som inte kommer att in­gå i ngt positivt samman­hangvanligen i konstruktion medbli övergivenhan blir all­tid över när de väljer lag för fot­bollensedan början av 1300-taletSkåne-Lagen8i vissa ut­tryck i behandlande eller förbättrande syfte betr. visst ämne e.d. som är före­mål för (förnyad) tankemässig verksamhet Nollöverlagdse över för­slaget om försämrad sjuk­ersättningjag måste nog tänka över saken en gång tillsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen