SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
à jour el. ajourajour [a∫o´r] adjektiv, ingen böjning fort­löpande under­rättad om den aktuella ut­vecklingen på visst om­råde admin.hon försöker hålla sig à jour med de senaste forsknings­rönenäv. om förteckning e.d.som har fått de senaste upp­gifterna tillagda redo­görelsen är förd à jourà jour (med ngt/SATS)sedan 1903av fra. à jour med samma betydelse, till jour ’dag’; jfr jour, journal