publicerad: 2021  
licens licensen licenser
lic·ens·en
substantiv
licen´s
sär­skilt till­stånd att ut­öva viss verksamhet som normalt inte utan vidare är tillåten
licensavgift; licenstillverkning; licenstvång; importlicens; jaktlicens; äktenskapslicens
söka licens; teckna en licens; bevilja licens; dra in en licens
() licens
licens (för/på något)
licens (för något)
licens (något)
man måste ha licens för att fiska i sjön; turbinerna till­verkas på licens i Tysk­land
spec. delvis historiskt (av­gift för) rätt att ha och an­vända radio- eller tv-mottagare
radiolicens
betala licensen
äv. om mot­svarande dokument
belagt sedan 1813; via franska av lat. licen´tia 'frihet; tillåtelse'