SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
äm`ne substantiv ~t ~n ämn·et1sär­skild, enhetlig typ av bestånds­del som före­mål och före­teelser kan vara upp­byggda eller samman­satta av och som kan skiljas ut med hjälp av sina (ofta välbestämda) fysikaliska och kemiska egenskaper ämne.JFRcohyponymmateria 1cohyponymmaterial 1cohyponymsubstans ämnesomsättningfärgämnegrundämnemineralämnenäringsämneråämnesmakämneäggviteämnefasta ämnenflyktiga ämnenmiljö­farliga ämnenradio­aktiva ämnenallergi­framkallande ämnenett ämne som vid rums­temperatur är gas­formigtkorund är det hårdaste ämnet efter diamantmat­jord består av en blandning av organiska och o­organiska ämnenden kemiska industrin tar fram tusen­tals nya ämnen om åretäv. ngt mer abstraktför att förklara ljus­vågorna tänkte man sig ett immateriellt ämne som man kallade eternalkemisterna letade efter det hemlighets­fulla femte ämnet, av vilket de fyra elementen skulle vara upp­byggdasedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. ämne ’material; förmåga; ämne’; nord. ord, besl. med lat. op´us ’arbete’; jfr avel, opus 2naturligt eller i viss ut­sträckning bearbetat stycke material som ngt ska fram­ställas ur biol.matrl.psykol.tekn.JFRcohyponymråvaracohyponymhalvfabrikat yxämnesmeden höll det upp­hettade ämnet mot städetden krum­vuxna eken inne­höll åt­skilliga goda ämnen till spant och botten­stockaräv. om an­lag som ska ut­veckla sig till ngtspec. biol.fruktämneäv. bildligt om person som har an­lag i viss riktningchefsämneprofessorsämneskådespelarämneett ut­märkt ämne till en tyngd­lyftareett ämne (till ngn/ngt)sedan förra hälften av 1300-talet (i sammansättn.)Södermanna-Lagen3visst (abstrakt) om­råde som är före­mål för under­sökning eller ut­redning genom diskussion, egna funderingar etc.; vanligen naturligen samman­hållet kring viss över­gripande fråga, central gestalt e.d. pedag.vetenskapl.JFRcohyponym1fråga 2cohyponymproblem 2 debattämneett hett ämneett dags­aktuellt ämneett känsligt ämneett tabu­belagt ämnehålla sig till ämnetbyta ämneen debatt kring ämnet ”konst och samhälle”spec. om ut­valt el. före­lagt om­råde för viss fram­ställning, särsk. mer el. mindre vetenskaplig artikel e.d.avhandlingsämneuppsatsämneett lämpligt ämne för en doktors­avhandlingämne (för ngt)sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelser4visst, naturligt eller traditionellt av­gränsat, (abstrakt) om­råde, där kunskaper byggs upp och lärs ut och som ut­gör en av de funktionella under­avdelningarna in­om under­visning och forskning pedag.vetenskapl.JFRcohyponymdisciplin 2 ämnesindelninghistorieämne(t)läroämneskolämnetillvalsämneuniversitetsämneteoretiska ämnennatur­vetenskapliga ämnensamhälls­vetenskapliga ämnenmatematik, svenska och engelska är obligatoriska ämnen på gymnasieti skolan läser man många ämnen sam­tidigt men på universitetet läser man i all­mänhet bara ett ämne per terminsedan 1741