publicerad: 2021  
öppen öppet öppna
öppn·are
adjektiv
öpp`en
1 som är i ett läge som med­ger direkt kontakt mellan innan­för och utan­för liggande ut­rymmen om an­ordning som är av­sedd att kunna spärra kontakt el. till­träde, t.ex. dörr el. lucka
öppen (för någon/något/att+verb/sats)
öppen (för någon)
öppen (för något)
öppen (för sats)
öppen (för att+verb)
sova för öppet fönster; bagage­luckan var öppen
äv. (stängd men) inte låst
om jag inte är inne när du kommer så kliv bara på – ytter­dörren är öppen
äv. om ut­rymme, väg till detta, konkret el. abstrakt förbindelse etc. som inte spärras från direkt kontakt med om­givningen (eller mellan sina änd­punkter) genom an­ordning el. naturligt hinder
garderoberna var öppna; han fick av­tjäna straffet på öppen an­stalt; is­rännan hålls öppen hela vintern; de stod i kontakt med räddnings­ledningen via en ständigt öppen telefon­linje; ett program som kallades "Öppen kanal"
spec. om mål i boll­spel (när mål­vakten är bort­spelad); äv. under­förstått
NN sköt utan­för öppet mål; svenskarna missade flera öppna till­fällen
äv. något all­männare i fråga om av­saknad av hinder för passage, seende etc.
vid in­seglingen bör man hela tiden hålla gapet mellan Flatholmen och Svartskär öppet
ofta bildligt
mot­parten håller dörren öppen för fort­satta förhandlingar; ett gräl in­för öppen ridå; det inte bara regnade – himlens portar stod helt öppna
ha/hålla öppet hus se hus
ha/hålla/lämna en bak­dörr öppen se bakdörr
hålla öronen öppna se öra
med öppna ögon se öga
slå in öppna dörrar se dörr
ta emot någon med öppna armar se arm
öppen spis se spis
öppen stavelse se stavelse
öppen vokal se vokal
öppet mål se mål
öppet system se system
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska ypin, öppin; gemensamt germanskt ord, besläktat med upp; jfr ur­sprung till offentlig, uppenbar
2 som inte bildar en samman­hållen eller obruten helhet om något som normalt el. ofta har en sluten form, ett hölje eller dylikt
öppen (för någon)
en öppen hand; boken låg öppen på skriv­bordet
äv. om ohöljd del av något
MOTSATS täckt JFR öppen 4
ett öppet sår
äv. bildligt i fråga om av­saknad av begränsning sär­skilt i vetenskapliga samman­hang
i matematiken skiljer man mellan slutna och öppna mängder; ett öppet intervall inkluderar inte sina änd­punkter
belagt sedan ca 1300 Westgöta-Lagen
3 som inte inne­håller något som hindrar över­blick eller fria rörelser om ut­rymme, om­råde etc.
JFR fri 6
öppna horisonter; de öppna fjällvidderna; en öppen plats i staden; en öppen hall med fönster högt under taket; både skog och öppen terräng; han blev rånad på öppen gata; skjortan var öppen i halsen
äv. mer abstrakt
sova under öppen himmel; en trots allt öppen och leende värld
ligga i öppen dag se dag
öppen vind se vind
belagt sedan 1386 öppet brev utfärdat av kung Albrekt om Bo Jonssons testamente m.m. (Styffe)
4 som saknar skydd mot yttre på­verkan särsk. mot natur­krafter
de gav sig ut i en liten öppen båt; huset ligger öppet för alla vindar från väst­kanten; det är skillnad på att segla i skär­gården och att gå ut i öppen sjö
spec. i fråga om av­saknad av skydd mot våld el. annat an­grepp
den ena flygeln var starkt befäst men den andra låg helt öppen
äv. bildligt i fråga om mot­taglighet för själslig på­verkan, mest med positiv bi­betydelse
en öppen attityd; hon är öppen för nya in­tryck; han är öppen för alla förslag; ett varmt och öppet leende
äv. med bi­betydelse av upp­riktighet
en öppen och ärlig natur; ett varmt och öppet leende
ibland med om­vänd in­riktning i vissa ut­tryck som om­givningen inte skyddas mot
laga mat över öppen eld; en öppen låga skulle kunna vålla en explosion
öppen stad se stad
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (i sammansättn. vid-; (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)))
5 som av­siktligt inte döljs eller hemlig­hålls trots att det kunde finnas skäl för det; vanligen abstrakt
en öppen fientlighet; ett öppet besked; en öppen redo­visning av problemen; stor­maktens öppna aggression mot grannstaten; bekämpa den öppna arbets­lösheten; jag erkänner öppet att miss­tag har begåtts (adverbial); svara mig nu öppet vad du an­ser! (adverbial)
äv. konkret
de bar sina vapen öppet (adverbial)
spela med öppna kort se kort
öppet brev till någon se brev
belagt sedan ca 1300 Westgöta-Lagen
6 till­gänglig för an­vändning eller ut­nyttjande vanligen för en större grupp personer; om in­rättning eller dylikt
öppethållande; öppettider; nattöppet
öppen (för någon/något)
öppen (för någon)
öppen (för något)
butiken är öppen 9–18 på var­dagar och 9–13 på lör­dagar; första dagen är mässan öppen bara för fackfolket; de bästa spelarna tävlar i elit­klassen, övriga i öppen klass
äv. i fråga om till­gänglighet i tiden el. för viss (hög) grad av ut­nyttjande
en öppen full­makt; tjänsten hålls öppen för NN; före­taget har en öppen kredit hos banken
äv. för att an­ge val­frihet eller dylikt
det står dig öppet att göra som du vill; regeringens dementi lämnar fältet öppet för spekulationer
belagt sedan mitten av 1300-talet Gotlands-Lagen
7 som inte har av­slutats eller full­bordats om skeende etc.
vi måste tills vidare lämna frågan öppen; en öppen stads­planering i stället för detalj­regleringar
äv. om oförutsägbart resultat av skeende etc.
matchen är helt öppen – vilket som helst av lagen kan vinna
äv. för att an­ge tänkbara i stället för faktiska möjligheter eller dylikt
det öppna konst­verket; en dikt vars religiösa inne­börd är öppen
på öppet köp se köp
vara en öppen fråga se fråga
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen