SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
-lös adjektiviskt slutled ~t som saknar viss positiv före­teelse NollJFRcohyponymfri 4 hemlöskraftlöspoänglösäv. neutralt, med ren inne­börd av av­saknadbladlösskägglöstrådlössedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. -lös När lös an­vänds som efter­led i samman­sättningar, bör för­ledet beteckna något positivt (chanslös, fantasilös, fruktlös) eller åt­minstone något som i vissa samman­hang kan upp­fattas som positivt (avtalslös). Det finns dock över­raskande undan­tag, t.ex. bekymmerslös (även det väntade bekymmersfri finns). Jämför stilruta för fri.