SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bör`jan substantiv, best. f. ~, n-genus börj·anallra första del av viss verksamhet, visst förlopp etc. tid.JFRcohyponymbegynnelsecohyponyminledningcohyponymstart en bra början för projekteti början var hon nervös varje gång hon skulle under­visaäv. om första del av före­teelse som har ngn naturlig orientering i rummet el. tidenmeningsbörjanordbörjandet står i början av bokeni början av septemberäv. med ton­vikt på tid­punkten för startföre­taget var döds­dömt från börjani tjugo år med början 1990äv. med ton­vikt på in­ledningen som en själv­ständig enhetfrån en blygsam början arbetade han upp före­taget till ett av de ledande i landet(från) början, (till) en början, (i) början (av/på ngt), början (till ngt)alla är barn i börjansebarn 1 början till slutet in­ledningen av den av­slutande fasenav ngt; vanl. med antydan om att företeelsen i fråga till sist upphör att existeraett ökat tryck från grann­länderna blev början till slutet för landets regim till en börjani börjankostnaderna för reparationer blev till en början betydligt högre än vad hon hade räknat med sedan ca 1430Själens tröstfornsv. byrian All vår början bliver svår, Bättre går det år från år.Gammalt barnrim