SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
klass substantiv ~en ~er klass·en1grupp av före­teelser som kan av­gränsas genom likartad grad av väsentliga egenskaper bot.fil.vetenskapl.zool.JFRcohyponymkategori klassindelninglöneklassordklassprisklassstorleksklassåldersklassmodellen får räknas till klassen små­bilarofta med tanke på en kvalitativ skalaen första klassens restauranghan är i klass med NNhon står i en klass för sigspec. med positiv värdering (och med försvagad inne­börd av grupp­tillhörighet)hög standard ett nummer av (hög) klassdet är klass på den här restaurangenäv.grupp av före­mål som har (minst) en bestämning gemensam logikklassen av alla två­benta, fjäderlösa individeräv.en (stor) grupp djur eller växter med vissa gemensamma drag JFRhyponymordning 5hyperonymstam 3hyperonymdivision 4 klassen reptiler om­fattar bl.a. ödlor, ormar och krokodiler(av) klass, en klass (ngra), en klass (av ngra), i klass med ngn/ngttredje klassens ngn/ngtngt av sämsta klasstredje klassens amatörskådisar på den lokala nyårs­revyn sedan 1678av lat. class´is ’av­delning; klass; upp­båd av manskap’ 2av­delning skol­elever som normalt under­visas till­sammans i samma års­kurs; i grund­skolan el. gymnasiet admin.pedag.klassfestbäst i klassenskolans bråkigaste klasshon trivdes inte i klassendet var för stora klasser i skolanäv. mer abstraktårs­kurs sjätteklassarehon går i tredje klasssedan 16123(större) grupp som ut­görs av personer med likartad ställning i sam­hället t.ex. genom yrke, ut­bildning el. förmögenhet; om naturliga grupper som ofta är med­vetna om sin ställning admin.samh.yrk.JFRcohyponymsocialgruppcohyponymsamhällsgruppcohyponymsamhällsskikt medelklasssamhällsklassunderklassöverklassden jord­ägande klassengifta sig under sin klasshan um­gicks helst med folk ur sin egen klasssärsk. i marxistisk teorigrupp personer med likartat förhållande till produktions­medlen klassamhälleklasskampklassmedvetandearbetarklassborgarklassden härskande klassenteorin om klassernas upp­lösning efter revolutionenen klass (av ngra)sedan 17784av­delning med viss bekvämlighet och service på tåg, flyg etc. serv.ekonomiklassturistklassaffärs­männen åker 1:a klasssedan 1836