publicerad: 2021  
aktivitetsersättning aktivitets­ersättningen aktivitets­ersättningar
akt·iv·itets|­er·sätt·ning·en
substantiv
aktivite`tsersättning
tids­begränsad ekonomisk ersättning till unga personer (under 30 år) på grund av ned­satt arbets­förmåga
belagt sedan 1996