publicerad: 2021  
arbetsområde arbets­området arbets­områden
arbets|­om·råd·et
substantiv
ar`betsområde
om­råde med (många) arbets­platser
bostads- och arbets­områden
äv. mer abstrakt av­gränsat arbets­fält
kommunen erbjuder gymnasieelever ferie­arbete in­om olika arbets­områden, t.ex. barn­omsorg, lokal­vård och äldre­omsorg
spec. i skolan av­gränsad mängd lärostoff
de närmaste veckorna ägnar eleverna åt arbets­området Människo­kroppen
belagt sedan 1925