SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
camera obscura [ka´mera obsku`ra] substantiv, ingen böjning, n-genus mörkt rum (eller låda) i vars ena vägg ett litet hål är upp­borrat så att ett belyst före­mål utan­för denna vägg syns i upp- och ned­vänd av­bildning på den mot­satta väggen foto.rum.camera obscura var ett slags före­gångare till kameransedan 1714av nylat. cam´era obscu´ra ’mörkt rum’; jfr kamera, obskyr