SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1för preposition 1i läge på fram­sidan av NollJFRcohyponym2framför 1 förgrundförgårdspänna hästen för vagnenofta för att an­ge att ngt täcksen gardin för ett fönsteräv. med bi­betydelse av riktningngt åld.skjuta sig en kula för pannanstöta ngn för huvudetsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. for; gemens. germ. ord, nära besl. med 1före,2; samma ord är prefixet för-, i de flesta bet. lånat från lågty. vor- el. ty. vor-, ver-; betonat i bet. ’fram­för, i vägen för; före’ 2ofta samman­skrivet med adverb med följande av ngt som har en naturlig riktning NollJFRcohyponym2längs utförspringa upp och ner för trappanpaddla ner för flodenäv. i vissa ut­tryck som an­ger en lik­formig upp­repning av ngtsteg för stegundan för undansedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)3i läget vid (viss tid­punkt) Nollför till­fälletnu för tidenför (viss tid) sedanse1sedan sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform fur 4i vissa ut­tryck så­som mot­svarande till sina egenskaper, sin an­vändning etc. Nollatt han skulle hjälpa dem tog de för givetde kallade honom för ”Bagarn”ha för av­siktha för vanaför det tredjesedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)5i ut­byte mot pengar el. annat värde Nollköpa möbler för 10 000 kr.betala mycket för matenäv. all­männareinte för mitt livsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen6med av­seende på admin.JFRcohyponym1för 10cohyponym1efter 2 principerna för betyg­sättningrisk för strejkblind för nack­delarnaofta med an­givande av ur vems perspektiv och med hän­syn till vems intresse verksamheten el. till­ståndet betraktasgärna för migfördold för all­mänhetens blickartiden blev lång för honomofta försvagatmed hän­syn till, med tanke på stor för sin ålderstaden är livlig för att vara så litenäv. ytterligare försvagat i ut­tryck som mot­svarar genitivkonstruktionerchefen för arménplatsen för till­dragelsenledare för ett politiskt partisedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen7till följd av ngt som fram­går av samman­hanget Nollstraffas för stöldblygas för miss­tagetoffer för bedrägerifly för fiendenfalla för frestelsenstämma tidningen för förtalfalla undan för kravenhon är sur för att det är dåligt väderäv. försvagattack för hjälpendet blir inte bättre för detinte för det att ...känd för sina egenskaperälskad för sin godhetvad gör du så för?sedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)8under in­verkan från ngn kraft; vanligen markerande sätt Nollfar­tyget skjuter snett upp för en sjöfladdra för vindenhan stupade för en fientlig kulaäv. betr. abstrakt in­verkanhan ut­sattes för hårda förhörspec. i fråga om inlärningssituationgå och spela för en piano­lärarehon läste tyska för magister NNäv. med in­riktning på hjälp­medlet för handlingenligga för ankargå för full maskinsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)9till främjande av visst syfte, som vanligen är positivt för den aktuella personen el. före­teelsen Nollfördelförmånhon har gjort mycket för sin brorkämpa för rätt­visajag ställer upp bara för din skulläv. mer neutralttill åstad­kommande av viss (händelse)följd e.d. skatte­sänkningens betydelse för pris­utvecklingensärsk. vid konstruktioner som an­ger syfte e.d.vi kom lagom för att se tåget gåhan reste för att aldrig mer åter­vändaäv. all­männareen för alla och alla för enhon klarar väl att tala för sig självspec. i vissa kraft­uttryckför fan!för Guds skull!sedan 1000-talett.ex. runristad berghäll, Aspö, Södermanlandvanligen runformer fur, furiR 10med (av­sedd) in­riktning på ngt som in­går som väsentlig del i en verksamhet NollJFRcohyponym1för 6 hon är an­svarig för allt­ihophan öppnade dörren för demdet har du inte talat om för migan­ordna ett upp­lag för järn­skrothan intresserar sig för antikviteterett forum för formella beslutplan­lägga för ny­bebyggelsetillåtet för amatörerbevis för hans teorieräv. försvagat, särsk. i fråga om tidan­ställd för de närmaste två årenstanna för all­tidsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
2för adverb 1i position på fram­sidan (av ngt) Nollspänna för hästarnaäv. ut­vidgat med före­ställning om en blockerande funktionhon höll för ögonen på honomdra för gardinenhålla för dörrensedan 1000-taletrunsten, Hogrän, Gotland (Sveriges runinskrifter)runform furiR; samma ord som 1för 2till främjande eller åstad­kommande (av ngt) NollMOTSATSantonym2mot 2 är du för eller mot för­slaget?sedan 17913i över­driven ut­sträckning NollSYN.synonymalltför jul­maten blev för mycket för henneför mycket och för litet skämmer alltsedan y. fornsv.4i vissa ut­tryck i (riktning mot) fören sjö.gå för överplacerad för utför om kajutansedan 1545jfr 4för
3för konjunktion av följande orsak, nämligen att sällan i formella samman­hangNollSYN.synonym1ty han får inte gå ut för han är sjuksedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagensamma ord som 1för Konjunktionen (subjunktionen) för att ut­trycker i första hand av­sikt (han reste till Italien för att studera klassisk skulptur), men kan ock­så – något var­dagligt - an­vändas synonymt med eftersom eller därför att: han reste till Italien för att (=eftersom) han ville studera klassisk skulptur. Jämför stilruta för eftersom.  Beträffande för i ut­tryck som han kom inte för hans far var sjuk, jfr ty.
4för substantiv ~en ~ar för·enfrämsta delen av far­tyg byggd för att klyva vattnet och lyfta sig över sjö­gången sjö.JFRcohyponym1aktercohyponym1stäv förmastförskeppförstävhon stod i fören med båts­haken i beredskaphan vände fören mot vågorna(i) förensedan 1771substantivering av 1för
5för adjektiv ~t nästan en­bart i sammansättn. i till­räckligt gott till­stånd admin.med.JFRcohyponymduglig arbetsförbeslutsförsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. för ’farbar; i stånd att fara; duglig; stark’; bildat till 2fara