publicerad: 2021  
faderskap faderskapet
fader·skap·et
substantiv
fa`derskap
sär­skilt i juridiska samman­hang det att vara biologisk far till ett visst barn
faderskapsmål; faderskapsutredning
faderskap (till någon)
erkänna faderskapet; fast­ställa faderskapet; rätt att ut­öva sitt faderskap
äv. var­dagligt far
han hade god hjälp av faderskapet när han fick en lägenhet
belagt sedan 1734