SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1gång substantiv ~en ~ar gång·en1knappast plur. det att gå sesegå 1 gångartgångstiggångtrafikgångtunnelefter två timmars gång kom de fram till torpetäv. med ton­vikt på sättet att gåbalansgångpassgången knäande gångkamelens vaggande gångspec.endast obest. f. sing. det att gå en viss sträcka så snabbt som möjligt i tävlingssyfte gångsportlandsvägsgånghan blev OS-medaljör i gångäv. om annan (framåt­skridande) rörelsearmgången timmes gång för maskinenäv. om rörelse i viss av­sikt el. med visst resultati sammansättn. bärsärkagångskallgångäv. bildligt om mer abstrakt förlopp e.d.återgånglivets gångärendets vidare gånggå sin gilla gång fort­gå som vanligttrots hoten om terror­attentat går livet sin gilla gång i den hektiska stor­staden ha sin gångut­vecklas utan på­verkan och i sin egen taktom process e.d.det finns en skönhet i att låta naturen ha sin gång sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ganger; till gånga 2vanligen obest. f. sing. det att ngt fungerar och där­vid ut­för ngt slags rörelse Nolldet var svårt att få i gång motorn i kylanäv. bildligt om handlande e.d.nu sätter de i gång med sitt tjat i­gensnart var diskussionen i full gångi/på gångngn är på gångngn är redonu är vi på gång att skaffa katt; är ni på gång så att vi kan åka snart? ngt är på gångngt kommer snart att händagruppen ägnar sig åt barn­teater och två nya före­ställningar är på gång sedan 1442brev till finska Nådendals kloster om godsöverlåtelse (Arwidsson)3tilljämnad och dränerad gång­bana i park eller träd­gård vanligen med beläggning av grus, plattor el. asfalt trafik.JFRcohyponymstigcohyponymtrottoarcohyponymväg 1 grusgångsandgångsidogångkyrko­gårdens gångar var nykrattadeen gång av skiffer­plattor ledde till den lilla dammensedan 1423Stockholms Stads Jordebok 1420–14744tunnelliknande passage som är stor nog för att en person resp. ett djur ska kunna ta sig i­genom; ibl. om smal, korridorliknande passage trafik.JFRcohyponymkorridor gånggriftkyrkgånglönngånghemliga under­jordiska gångarkaninernas gångar och hålor i sandkullarnaäv. om liknande passage för annat ända­målhörselgånglymfgångrökgångsedan 1423Stockholms Stads Jordebok 1420–1474
2gång substantiv ~en ~er gång·en1(en­staka) till­fälle när ngt sker tid.sesetillfälle 1 en gång körde hon av vägen för att hon somnat vid rattende träffas en gång i månadenäv. med ton­vikt på skeendetvi badar en gång tillen tablett tre gånger om dagenäv. försvagatkan du inte börja någon gång!äv. för att ut­trycka ren fram­tiden gång kommer du att förstå migen gång (TID)alla gångersäkertvard.det kommer alla gånger att regna på midsommar­afton i år i­gen det lät ngn inte säga sig två gångerngn reagerade o­medelbart positivtpå en uppmaning, ett erbjudande e. d.värd­paret sa ”varsågoda”, och detta lät gästerna inte säga sig två gånger en gång för allaslut­giltigtdå är saken av­gjord en gång för alla en gång i tidenvid en viss tid­punktför relativt länge sedanen gång i tiden låg där en sjö, men den är igen­vuxen nu en åt gångenen vid varje till­fällepärlorna sys på en åt gången med guld­tråd för en gångs skullseskull gång efter annanvid (ofta) upp­repade till­fällengång efter annan har hon fått förklara för sin om­givning var­för hon inte dricker alkohol gång på gångvid (ofta) upp­repade till­fällenvittnet talade så tyst att domaren gång på gång fick be honom upp­repa svaret inte en gånginte enshan tackade inte en gång för hjälpen med en gånggenastvard.de frågade om hon kunde börja sin an­ställning med en gång på en/samma gångsam­tidigtboken är på samma gång rolig och o­erhört spännande; beställer man flera varor på en gång får man rabatt samma visa varje gångse1visa (tredje) gången gillt(tredje) gången blir det braefter två miss­lyckade äktenskap hoppas han på tredje gången gillt sedan början av 1500-taletLäke- och örte-böckerse 1gång 2nästan en­bart plur. (som inne­bär) upp­repad addition av en enhet med sig själv mat.en flera gånger större summaspec.multiplicerat med 2 gånger 3 är 6TAL gånger TAL/ADJen halv gång till (så mycket)en och en halv gång (så mycket)in­köpet blev en halv gång till så dyrt när familjen valde av­betalning på två år sedan 1584