publicerad: 2021  
höjd höjden höjder
höjd·en
substantiv
1 ut­sträckning upp­åt
tröskelhöjd; våghöjd
(i) höjd (med någon/något)
(i) höjd (med någon)
(i) höjd (med något)
höjd (över något)
husets höjd var 30 meter; bergets höjd är 700 meter
äv. av­stånd upp­åt från mark­planet el. annan noll­nivå
takhöjd; ögonhöjd
flyga på låg höjd; moln­täcket låg på en höjd av 1 000 meter; handen var i höjd med an­siktet
äv. höjdhopp
hoppa höjd; han har tagit 2,15 i höjd
äv. vinkel­avstånd från horisonten för himla­kropp
ibland äv. i fråga om våg­rät ut­sträckning eller dylikt, spec. om av­stånd längs meridianen från ekvatorn
spalthöjd
Helsingfors ligger i höjd med Stock­holm; bilen saktade in i höjd med cyklisten
det är höjden att ... det är helt oacceptabelt att ...det är höjden att arbets­givaren blandar sig i folks fri­tid
ränna/skjuta i höjden växa snabbt (på längden)under sommar­månaderna rände hon plötsligt i höjden; för lite ljus under vintern får många plantor att skjuta i höjden och bli långa och taniga ○ äv. bildligtförklaringarna till att el­priserna har skjutit i höjden är många
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska höghþ; bildn. till 1hög!!
2 (mindre) kulle eller berg
två höjder och en mellanliggande dal; staden ligger på en höjd
äv. högsta (eller mycket hög) punkt av något i fråga om konkreta el. vanligen abstrakta förhållanden
projektilen nådde höjden av sin bana; han stod på höjden av makt; hon lyfte sig till oanade retoriska höjder
äv. som en benämning på himmelen
Ära vare Gud i höjden
på sin höjd absolut inte mer änverksamheten gick på sin höjd jämnt ut i fjol; hon dricker på sin höjd ett glas vin till maten
vara höjden av något vara största möjliga av någotkapten Haddocks svordomar i Tintin­böckerna är höjden av kreativitet; hennes villa utan­för Paris an­ses vara höjden av elegans
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
3 sträcka från (och vinkel­rät mot) basen till ett mot­stående hörn i en geometrisk figur
höjden (mot något) höjden (mellan några)
dra höjden mot sidan AC i triangeln
äv. om längden av en så­dan sträcka
basen är 10 cm och höjden 5 cm; pyramidens höjd är 100 meter
belagt sedan 1744
4 utsträckning i något av­seende som kan åskådlig­göras med en lod­rät skala
aktie­kursernas höjd; feberns höjd; skatterna nådde nya höjder
spec. musik
belagt sedan 1745