publicerad: 2021  
hand handen händer
substantiv
1 armens av­slutande, lätt böj- och vridbara del med många grund­läggande funktioner: att gripa, hålla, bearbeta, ge tecken, hälsa m.m.
tvätta händerna; han höll boken i handen; hon knöt handen i protest; de gick hand i hand; stå på händerna; hälsa med höger hand; han tryckte hennes hand till av­sked; han kysste henne på handen
ofta mer el. mindre bildligt, med stark ton­vikt på någon av grund­funktionerna
en hjälpande hand; ingen lyfte en hand för att hjälpa henne; sitta med trumf på hand; komma i goda händer; låta till­fället gå sig ur händerna
spec. med an­tydan om kraft, kontroll el. maktutveckling
hon regerar institutionen med fast hand; han lyfte sin hand mot sin egen far; han har situationen i sin hand
spec. äv. med ton­vikt på bearbetnings­funktionen
handstickad
blusen är sydd för hand; en ur­makare måste vara lätt på handen; de renoverade huset med varsam hand
ibland i symbolisk an­vändning om person
ut­skrift med rättelser av annan hand; bra in­satser på alla händer
be/an­hålla om någons hand friaom man: efter två år till­sammans bad han om hennes hand
bära hand på någon begå vålds­handling mot någonenligt lag får föräldrar inte bära hand på sina barn
börja med två tomma händer starta utan pengarhan började med två tomma händer och byggde ett stort och mycket framgångs­rikt bo­lag
den vänstra handen vet inte vad den högra gör kommunikationen bristerdet är uppenbart att den vänstra handen inte vet vad den högra gör i deras före­tag
få fria händer få frihet att handla som man villregissören till­delades en generös budget och fick dess­utom fria händer
få/mötas av kalla handen helt bli av­visadmycket talar för att kraven på arbetstids­förkortning kommer att få kalla handen
ge med den ena handen och ta med den andra skenbart vara generös men i verkligheten se till att kompensera sig för sin gåvamånga äldre kände sig svikna efter en bidrags­reform där man verkade ge med den ena handen och ta med den andra
ge någon fria händer låta någon handla efter eget gott­finnandehon gav honom fria händer att agera
ge någon kalla handen vara helt av­visande mot någonde an­sökte om kompensation för förseningen men flygbolaget gav dem kalla handen
ge vid handen visaanalysen ger vid handen att en tredje­del av in­vånarna motionerar för lite
gnugga händerna visa tydlig belåtenhethennes fram­spelningar fick fin­smakarna att gnugga händerna av förtjusning
göra något med vänster hand genom­föra något utan att göra sitt bästahan tycks inte sär­skilt intresserad och sköter upp­draget med vänster hand
ha blod på händerna se blod
ha god hand med någon/något sköta någon/något braredan som barn hade han god hand med djur
ha händerna fulla vara mycket upp­tagenmed en mängd olika saker: han bad om hjälp men alla runt honom på­stod sig ha händerna fulla
ha något till hands ha något in­om räck­hållvill man knyta kontakter är det bra att ha sitt visit­kort till hands
ha tummen mitt i handen se tumme
hamna/komma i orätta händer hamna hos någon olämplig personpå grund av slarv hamnade hemlig­stämplat material i orätta händer
handen på hjärtat! upp­riktigt sagt!som upp­maning el. vädjan till någon: handen på hjärtat – till­bringar du för mycket tid fram­för datorn?
hyra i andra hand hyra av den ordinarie hyres­gästenhon hyrde en lägenhet i andra hand efter­som det var så svårt att få ett förstahands­kontrakt
i andra hand som andra alternativfrämst är det en konstnärlig film och i andra hand en politisk
i första hand främst, viktigastpatienter med diabetes bör i första hand kost­behandlas
i sista hand 1som sista alternativav­fall ska i första hand åter­användas, där­efter material­återvinnas eller förbrännas för att i sista hand deponeras, det vill säga läggas på sop­tipp 2egentligen, yttersti sista hand är det regeringen som av­gör frågan
klappa (i) händer(na) applåderapubliken upp­manades att inte klappa händer mellan styckena
kunna räknas på ena handens fingrar se finger
kunna ta var­andra i hand vara av samma (betänkliga) sortom personer: i fråga om auktoritär ledar­stil kan de ta var­andra i hand
leva ur hand i mun leva så att man klarar sig för till­fället men utan lång­siktig planeringför att vara en man som lever ur hand i mun har han tämligen lyxiga vanor
ligga nära till hands vara när­liggandemed Oslo som hemma­hamn ligger det nära till hands att segla längs den svenska kusten
lägga en död hand över något under­trycka någotkärn­kraften har tidigare lagt en död hand över ut­vecklingen in­om energiförsörjningen
lägga sista handen vid något full­borda någotjust nu lägger hon sista handen vid en novellsamling som ska komma ut i höst
med handen i kak­burken på bar gärningkassörskan sparkades direkt då hon ertappades med handen i kak­burken
med varm hand med glädjehan över­lät med varm hand ordförandeklubban till sin efter­trädare
någons högra hand någons närmaste med­arbetarehan är produktionsledare och regissörens högra hand
passa som hand i handske se passa
peka med hela handen peka på ett demonstrativt och själv­medvetet sättman behöver inte peka med hela handen och köra med folk för att få respekt
på egen hand utan hjälp eller sällskapregissören sägs ha bekostat hela filmen på egen hand; hon reser helst på egen hand
på fri hand utan hjälp­medelel. för­beredelse: hon kunde teckna perfekta cirklar på fri hand
på tu man hand (med endast två personer) i förtrolig sam­varode åt en skal­djurs­supé på tu man hand; var­annan vecka träffades elev och mentor på tu man hand för upp­följning
skaka hand hälsa genom att ta någons högerhand i sinde skakade hand och presenterade sig
släppa vad man har för händer(na) släppa allthan släppte vad han hade för händer och skyndade till bussen
spela någon i händerna (ofrivilligt) verka till någons för­delsplittringen in­om oppositionen spelade regeringen i händerna
spotta i händerna samla krafter för en in­satsdet var bara att spotta i händerna och sätta igång med stor­städningen
ta hand om någon/något åta sig att an­svara eller sörja för någon/någotvill du ta hand om mina blommor när jag är bort­rest?; de turades om att ta hand om var­andras barn
ta i hand hälsa genom att fatta någons handhon tog varje elev i hand och önskade var och en ett långt och härligt sommar­lov
ta lagen i egna händer se lag
ta saken i egna händer se sak
ta sin hand ifrån någon/något ur­sprungligen biblisktsluta att bry sig om att an­svara för någon/någottidningens ledning tog till slut sin hand ifrån den kontroversiella journalisten
ta skeden i vacker hand se sked
två sina händer ur­sprungligen biblisktförklara sig fri från an­svar eller delaktighetledningen för nöjes­parken tvådde sina händer efter olyckan med åk­attraktionen och skyllde på ett konstruktionsfel
vara för handen före­ligganågra rekryterings­problem verkade inte vara för handen
vara i händerna på någon/något vara i någons/någots maktden norra delen av ön var i händerna på rebellerna
vara som en om­vänd hand se vara
vrida sina händer vara ut­om sig av förtvivlande vred sina händer när de fick veta att de skulle bli vräkta
belagt sedan 1000-talet (som tillnamn); runform hantaR (gen.), fornsvenska hand; gemensamt germanskt ord av dunkelt urspr.; ev. besläktat med gotiska hinþan 'fånga'; jfr ur­sprung till hända, händig
2 i ett par ut­tryck sida i förhållande till hur personen etc. naturligen tänks stå
när man kommer fram till torget har man dom­kyrkan på höger hand
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 upp­sättning spel­kort hos viss spelare vid kort­spel
sanghand; svarshand
NN hade en stark hand och inviterade där­för till slam
äv. om den upp­sättning kort som från början är spel­förarens
MOTSATS träkarl
spel­föraren ville komma in på handen för att slå en mask
full hand upp­sättning spel­kort med tre kort i en valör och två kort i en annansärsk. i poker: med full hand vann hon över mot­spelaren som bara hade ett par
belagt sedan 1929
4 i vissa ut­tryck på­gående förlopp
underhandsbesked
efter hand allt­eftersom tiden gårrederiets äldre far­tyg har bytts ut efter hand
under hand medan saken än­nu inte är av­gjord eller ut­reddunder hand fick de information om bygget av de nya lägenheterna
belagt sedan 1640
Så kall ni är om handen,
låt mig värma den i min. Ur G. Puccinis opera La Bohème (1896)