publicerad: 2021  
information informationen informationer
in·form·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 (med­delad) mängd fakta vanligen av mer el. mindre exakt slag
informationscentral; informationsflöde; informationsfolder; informationskälla; turistinformation
information (om någon/något/sats) (till någon)
information (om någon) (till någon)
information (om något) (till någon)
information (om sats) (till någon)
ge korrekt information; sprida information; ut­byta information; en tabell som ger många nyttiga informationer
äv. om plats eller dylikt där upp­lysningar lämnas
personalen i informationen hän­visade dem till kund­mottagningen
äv. om viss fakta­mängd som inte (för till­fället) har med­delats el. ska med­delas sär­skilt som term in­om informations­teknik eller dylikt
informationen finns lagrad på magnet­band
belagt sedan 1624; av lat. informa´tio 'förklarande'; till informera
2 inre struktur som reglerar viss process särsk. om cellernas molekylstruktur som bestämmer arvs­anlagen
genetisk information
äv. all­männare
informationen på skiv­spåret
belagt sedan 1950-talet