publicerad: 2021  
navigation navigationen
nav·ig·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
teknik för bestämning av ett far­tygs eller flyg­plans position och för fast­ställande av den bästa vägen till målet ut­övad om­bord
navigationshytt; navigationskurs; radionavigation
navigation (av något) (efter något)
radio­teknisk navigation; astronomisk navigation; de klassiska hjälp­medlen för navigation är kompass och logg
belagt sedan 1680; av lat. naviga´tio med samma betydelse; till navigera