publicerad: 2021  
neutral neutralt neutrala
neutr·al
adjektiv
neutra´l
1 som inte tar ställning för någon­dera parten i val­situation, konflikt eller dylikt
neutral (i något)
neutrala bedömare; yrkes­vägledningen ska vara neutral och objektiv; staten bör förhålla sig neutral i avtalsförhandlingarna
sär­skilt vid krig el. konflikter mellan stater
neutrala stater som Sverige och Schweiz; en neutral stat får inte tillåta att dess territorium ut­nyttjas av de krigförande
äv. om om­råde som inte till­hör någon part
en neutral säkerhets­zon; neutralt territorium; efter den oavgjorda matchen blev det om­spel på neutral plan
äv. bildligt som inte väcker några ut­präglade eller störande före­ställningar eller känslor
neutrala färger; bak­grunden i reklamen ska vara neutral; det neutrala namnet är av­sett att göra ämnet mindre kontroversiellt
belagt sedan 1628; av lat. neutra´lis, till ne´uter 'ingen­dera'
2 som varken är positiv eller negativ på skala eller dylikt; vanligen konkret
neutrala värden
spec. teknik som inte verkar i någon av riktningarna t.ex. varken fram­åt el. bak­åt
växel­spakens neutrala läge
spec. äv. fysik som saknar elektrisk laddning
neutronen, den neutrala kärn­partikeln
spec. äv. kemi som varken har sur eller basisk reaktion om lösning el. ämne
en neutral lösning
belagt sedan 1642
3 som böjs på samma sätt som många substantiv som betecknar före­mål eller ämnen och i svenskan har bestämd form på "-(e)t"; om substantiv
neutrala substantiv som "hus"
belagt sedan 1801