SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o´rd substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en; efter prep. ibl. ~a ord·et1själv­ständigt språkligt element med relativt enhetlig betydelse, som (normalt) ut­talas och skrivs i ett samman­hang dvs. utan paus resp. mellan­rum; anv. som beteckning på ett före­mål, en handling, en relation, ett begrepp m.m. språkvet.JFRcohyponymglosa ordbokordförrådbindeordmodeordräkneordskällsordett kort ordett långt ordett samman­satt ordfrämmande ordfula ordett ord som börjar på ”p”han försökte finna ord för sin känslaofta (i plur.) med ton­vikt på det inne­håll som förmedlas av ett an­tal ord i föreningJFRcohyponymord 2 säga några väl valda orddet var hårda ord!Sveriges genom tiderna bäste – det är stora ordkan du ut­trycka det med egna ord?jag skulle vilja säga några ord till jubilarenord (för ngt)byta/växla ett/några ord med ngnha ett kort sam­tal med ngnskulle jag kunna få växla några ord med dig? det förlösande ordetel. de förlösande ordenyttrande som lättar stämningenel. klargör ngten brett leende NN kunde ut­tala de förlösande orden ”kriget är över” en strid om ordse2strid 1 grafiskt ordenhet i en text som på båda sidor begränsas av ett ordmellanrum (spatium)vanl. ett ord el. en böjningsform av ett ordinnan ngn vet ordet avinnan ngn har hunnit reageraförst kommer hösten och sen är det jul innan man vet ordet av inte skräda ordensäga sin mening rakt på sakvilket vanl. innebär skarp kritik e. d.hon skräder inte orden när hon beskriver hur det är att vara ung forskare klä sina tankar i ordsetanke lägga orden i munnen på ngnhjälpa ngn att formulera vad han/hon (eventuellt) tänkt sägadebatten försvårades av att moderatorn lade orden i munnen på panel­deltagarna med andra ordut­tryckt på annat sätt, som en samman­fattningpartiet kommer med an­dra ord att föra ut samma politik som för­ut men med nya före­trädare och annan retorik märka ordsmåaktigt an­märka på ngns mindre väl valda ordhan märkte ord och kom med löjliga mot­frågor ord för ordi full överens­stämmelse med uttrycks­sättetvid citering e. d.förhöret skrevs ut i sin helhet ord för ord runda ordvar­dagliga ord för sexuella före­teelseri farsen före­kommer en del svordomar och runda ord sakna ordvara förstummadofta av ilskaut­sikten från bergs­toppen var så hän­förande att man saknar ord; manuset är så dåligt att man saknar ord släpa på ordentala mycket långsamtsjukdomen gör att han släpar på orden ta ngn på ordentro att ngn menar vad han/hon sägerhon tog sina grannar på orden när de sa att hon var väl­kommen in på en kopp kaffe tomma ordyttrande utan inne­hållderas prat om ”människors lika värde” fram­står mest som tomma ord vara stor i ordenvara skrytsam och över­modigtrots de senaste mot­gångarna är klubb­direktören stor i orden väga sina ord på guldvågmycket nog­grant välja sina ordurspr. bibl.som ekonomisk råd­givare gäller det att väga sina ord på guld­våg välja sina ordvara nog­grann med hur man ut­trycker sigför att inte såra e. d.skickliga politiker har all­tid varit noga med att välja sina ord sedan 1000-taletrunsten, Lid, Södermanland (Sveriges runinskrifter)runform urþa (plur.), fornsv. orþ; gemens. germ. ord, besl. med lat. ver´bum; jfr verb 2samman­hängande språkligt ut­tryck vanligen i form av en el. ett par meningar språkvet.JFRcohyponymyttrande budordslagordvisdomsordvälkomstordsäga ett ord i rättan tidsäga ett sanningens ordmed ett ord: före­ställningen är lysandehans ord väger tungtspec. relig.de ville ha ett Guds ord av prästenspec. äv. om rykte e.d.hon har ord om sig att vara kritiskäv. som symbol för språket i sin helhetha ordet i sin maktaldrig säga ett ont ord om ngnaldrig säga ngt ned­sättande om ngnhon var snäll och på­litlig och sa aldrig ett ont ord om någon bevingat ordväl­känt och väl formulerat ut­tryckvanl. med en känd upphovsman”se Neapel och sedan dö” är ett bevingat ord ett ord på vägenett rådett gammalt bibel­ord kan nog tjäna som ett ord på vägen: låt inte solen gå ner över er vrede! få sista ordetfå slut­repliken i diskussionoch därmed (till synes) avgå med segerni debatten fick stats­ministern sista ordet få/ha ett ord med i laget(få) vara med och bestämmavid in­redningen av barnens rum måste de små få ett ord med i laget gå från ord till handling göra verklighet av planersom hittills bara diskuteratsmånga talar om att minska sin miljö­påverkan men få är beredda att gå från ord till handling ha sista ordetvara den som i slut­ändan bestämmerlandet är en sken­demokrati där parti­politisk aktivitet är o­tillåten och kungen all­tid har sista ordet inte ha sagt sitt sista ordinte ha fällt sitt slut­giltiga yttrande eller vid­tagit sin sista åt­gärdmånga är nominerade till priset men än har juryn inte sagt sitt sista ord lägga ett gott ord för ngnförsöka hjälpa ngn genom att tala väl om personen i fråga (i ngt av­seende)hon lovade att lägga ett gott ord för honom vid styrelse­mötet lägga/sätta kraft bakom ordensekraft 1 ord och inga visorallvars­ord och inget skämtdet var ord och inga visor när partiet ut­värderade sitt dåliga val­resultat sanna mina ord så är det eller kommer det att bli, tro migvåren kommer tidigt i år, sanna mina ord! sista ordet är inte sagtfrågan är inte av­gjorden järnvägs­tunnel under staden har debatterats länge och sista ordet är än­nu inte sagt stor i orden, liten på jordensjälv­säker men i verkligheten o­dugligmånga upp­lever henne som skrytsam, men stor i orden, liten på jorden ta ordet ur munnen på ngnsäga ngt som ngn annan just tänkt sägadu tar orden ur munnen på mig – jag hade precis tänkt säga det­samma ta till ordabörja talaroligast blev symposiet när framtids­forskaren NN tog till orda sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagen3vanligen best. f. sing. till­fälle att o­störd yttra sig vid formell diskussion e.d. komm.ordförandebegära ordetha ordetordet är fritttack för ordetäv. ngt mindre formellthan ser all­tid till att få sista ordetsedan 1471kungörelse utfärdad av Sten Sture m.fl. om stilleståndsfördrag med Danmark (Styffe)4försäkran komm.ordhållighålla (sitt) ordde trodde honom på hans ordhon gav sitt ord på att hon skulle hjälpa hans gamla morsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och HöfdingaBara de riktiga orden orden med krona och fågel- sång har en skugga som träden.Hjalmar Gullberg, Bara de riktiga orden (i Ögon, läppar, 1959)