publicerad: 2021  
resistensområde resistens­området resistens­områden
re·sist·ens|­om·råd·et
substantiv
resisten`sområde
om­råde med berg­art som är mer motstånds­kraftig mot vittring och erosion än om­givande berg­art
äv. om urbergsområde som inte ut­satts för veckning under senare tid
belagt sedan 1924